Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1696 (2009-2010)
Innlevert: 09.09.2010
Sendt: 09.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er forklaringen på regelverket som gjør at utenlandske båter som ligger i norsk havn i mer enn seks uker blir møtt med høye tollkrav, og vil finansministeren endre regelverket slik at norske havner ikke fremstår som tabu for utenlandske båtturister?

Begrunnelse

Norge har svært strenge regler for utenlandske båters opphold i Norge. Ligger en båt i havn eller opplag i mer enn seks uker kommer krav om innfortolling. Dette kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner.
Dette virker urimelig på utenlandske båtturister som eksempelvis gjennomfører et lengre seilas langs norskekysten, og eventuelt legger båten i opplag over vinteren for å fortsette seilasen året etter. Reglene slik de er i dag kan skremme vekk turister, og dermed også deres kjøpekraft som er til glede for flere lokalsamfunn.
I Sverige er reglene langt mildere. Der kan man ligge i havn i 18 måneder, slik at man kan fortsette seilasen året etter.
Det hadde vært en fordel om Norge i større grad harmoniserte sine regler med det som gjelder i andre land. Inntil dette er skjedd burde norske tollmyndigheter som et minimum ha dispensasjonsadgang for å hindre at utenlandske turister får en toll- og avgiftssmell. Terskelen for slik dispensasjon burde være lav, og den burde opplyses om, slik at vi ikke opplever hendelse der båtturister blir møtt med urimelige krav fra tollmyndighetene.
Dette så vi eksempelvis et tilfelle av i VG-nett 10. mai 2010.
Jeg ønsker også opplyst om det per i dag er noen dispensasjonsadgang som båtturister kan søke om.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I mitt svar 9. september 2010 på spørsmål nr. 1668 fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou har jeg redegjort for tollbestemmelsene for utenlandske fritidsbåteier.

Personer som ferierer i Norge kan ta med seg sin egen båt uten å måtte betale norske avgifter. Når eieren forlater landet må vedkommende i utgangspunktet ta med seg båten. I motsatt fall vil den kunne anses å være import, noe som igjen vil kunne utløse krav om å betale toll og avgifter. Det er imidlertid åpnet for at båter kan etterlates i Norge i opptil 6 uker uten at dette regnes som import. At perioden ikke er lengre har sammenheng med at både vanlige feriebesøk over 6 uker, og lengre etterlatelse av utenlands båt i Norge, f. eks. i vinteropplag, er lite vanlig. Dessuten reiser slike lengre båtopphold i Norge spørsmål om grensedragningen mellom midlertidig bruk og reell båtimport til Norge. De kontrollmessige utfordringer ved dette tilsier en konkret registrering og behandling i tolleetaten av slike lengre båtopphold. Å sette denne grensen ved 6 ukers opphold kan ikke anses særlig urimelig ut fra ordinære, turistmessige hensyn.

Også ved båtopphold over 6 uker er det mulig å få oppholdet fritatt fra klassifisering som ordinær import med fulle avgifter i Norge. Framgangsmåten for slikt fritak er å besørge båten innlagt på godkjent, norsk tollager for den aktuelle periode. Gjennom ordinær søknadsprosedyre i tolletaten, via den private tollagerholder, kan det samtykkes i at lagringen ikke må skje i ordinært, avsondret tollager, men i stedet i marina eller annen båtopplagsplass. Selv om denne adgangen ikke har vært brukt mye hittil, vil den i hovedsak kunne imøtekomme de turistmessige behov for utenlandske båteiere som er anført i spørsmålet.

Vilkårene for den avgiftsfrie lagringsordningen er at det skjer en korrekt søknadsbehandling, og at båten ligger ubrukt på lagringsstedet i den aktuelle periode. Heller ikke dette kan ikke anses som urimelige vilkår ut fra det kontrollbehov som foreligger. Det må også avgrenses mot tilfeller der realiteten i lagringen er at den utenlandske eieren har fast stasjonert båt i Norge til bruk i f. eks. noen sommeruker her hvert år. Det ville ikke være rimelig med avgiftsfritak for slike faststasjonerte båter i Norge.