Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1699 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 10.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til skriftlig spørsmål fra undertegnede nr. 15:801 (09-10) om at brukere av bl.a. sosiale utleieboliger som trenger botrening og oppfølging, men samtidig har problemer med å håndtere egen økonomi, ikke lenger kan gi skriftlig samtykke til at husleie kan trekkes direkte i trygden. I svaret lovet statsråden å følge opp saken etter ferdigstilt utredning og at "Dette vil skje i løpet av våren 2010". Jeg har fått konkrete henvendelser om at dette fremdeles er et stort problem.
Når vil statsråden komme med løsningen?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er viktig for meg at arbeids- og velferdsforvaltningen yter god service og tilbyr ordninger med god kvalitet til personer som opplever vansker med å håndtere egen økonomi. Samtidig er det viktig å ivareta den enkeltes rettssikkerhet.

Arbeidsdepartementet har i den konkrete saken som det refereres til, sett behov for å foreta en grundig gjennomgang, herunder vurdere både det rettslige grunnlaget for å kunne gjennomføre denne typen trekk og hensynet til god service og rettsikkerhet for den enkelte, samt økonomiske og administrative konsekvenser for forvaltningen. Dette er bakgrunnen for at saksbehandlingen dessverre har tatt lengre tid enn ønsket.

Departementet har i gjennomgangen av det rettslige grunnlaget konkludert med at det ikke er rettslige skranker i forhold til å inngå frivillige avtaler om direkte trekk i trygd til løpende husleie.

Hensynet til den enkeltes rettssikkerhet kan imidlertid trekke i retning av at denne praksisen likevel ikke bør videreføres, da ordningen kan føre til et utilbørlig press på mottaker til å akseptere ordningen for å sikre seg husleieavtaler eller andre goder, og det er vanskelig å kontrollere om den enkelte utsettes for et slikt press.

Vi er samtidig kjent med at enkeltkommuner og brukere har vært godt fornøyd med praksisen, og at man har vurdert ordningen som et viktig virkemiddel for å forebygge søknader om supplerende sosialhjelp til forfalt husleie.

Jeg har på denne bakgrunn etter en samlet vurdering kommet fram til at i saker der det er ønskelig med utbetaling av ytelsen til en annen enn den berettigede, bør dette som hovedregel behandles etter reglene i folketrygdlovens § 22-6 om tvungen forvaltning og skriftlig vedtak bør fattes.

Hvis saken kun gjelder trekk i trygden til løpende husleie, vil det likevel fortsatt være mulig å gjennomføre en forenklet saksbehandlingsprosess uten skriftlig vedtak i tilfeller der den enkelte ønsker det og NAV-kontoret vurderer at brukeren oppfyller vilkårene for tvungen forvaltning i folketrygdlovens § 22-6.

Departementet vil be Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeide nye retningslinjer for trekk i trygd til løpende husleie i tråd med dette.