Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1700 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 10.09.2010
Besvart: 20.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Gravide rusmisbrukere trenger støtte for å holde seg borte fra rus for å hindre at barnet blir født med skader. Noen makter ikke å nyttiggjøre seg av frivillige hjelpetiltak. Det kan da gjøres tvangsinnleggelser etter § 6-2a i Lov om sosiale tjenester. Fra våren 2009 har det i følge Borgestadklinikken vært nedgang i ant henvisninger og vedtak etter § 6-2a. Det kan virke som at tvangsinnleggelser etter § 6-2a ikke lenger er like kjent for saksbehandlere.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre gravide rusmisbrukere nødvendig hjelp?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Hovedmålet må være å redusere antall nyfødte som fødes med skader på grunn av mors bruk av rusmidler eller medikamenter i svangerskapet. Tilbud og oppfølging, samt godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og barnevernet er viktig for å lykkes med dette.

Gravide rusmiddelavhengige skal være høyt prioritert. Det må satses på frivillige og lett tilgjengelige tilbud som kvinner som benytter rusmidler i svangerskapet både kan og vil oppsøke. De fleste gravide med rusmiddelavhengighet tar imot behandling frivillig. I veilederen for vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling er graviditet ett av alvorlighetskriteriene som skal vurderes mht. om dette på selvstendig grunnlag skal gi rett til behandling for rusmiddelavhengighet.

Det er viktig å kunne identifisere risikofull bruk av alkohol eller andre rusmidler tidligst mulig i svangerskapet. Dette er en stor utfordring for primærhelsetjenesten. Veilederen ”Fra bekymring til handling”, som er utarbeidet av flere direktorater i samarbeid, har et særlig fokus på gravide. I veilederen beskrives det hva helsestasjon, jordmødre og fastlege bør være særlig oppmerksomme på når det gjelder gravide og bekymringsfull bruk av alkohol. Implementeringen av veilederen er fulgt opp med tilskuddsmidler i statsbudsjettet for 2010. I tillegg har Helsedirektoratet igangsatt et opplæringsprosjekt knyttet til bruk av ulike kartleggingsverktøyet for å avdekke alkoholbruk i svangerskapet.

Helsedirektoratet ferdigstiller nå en Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av barnet og familien frem til skolealder. Retningslinjene gir anbefalinger om oppfølging i svangerskap, under fødselen og i småbarnsalder.

Sosialtjenestelovens § 6-2a hjemler tilbakehold av gravide uten eget samtykke hvis bruken av rusmidler kan føre til skade på fosteret. Lovhjemmelen trådte i kraft i 1996, og det har i årene etter dette vært en gradvis økning i antall § 6-2a-saker pr år fra 10-15 saker i årene 1996 til 2001 til mellom 20 og 30 saker pr år i 2003 til 2009 (tall etter ordinær saksbehandling). Antallet saker etter § 6-2a er således lavt, men har vist en gradvis økning. Det er vanskelig å vurdere en eventuell nedgang i tvangssaker over en kort periode for en enkelt institusjon, når antallet saker på landsbasis er så lavt.

Som del av Opptrappingsplanen for rusfeltet er det nå gjennomført en nasjonal evaluering av sosialtjenestelovens §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Evalueringsrapporten fra Uni Rokkansenteret ble offentliggjort for kort tid siden. Helsedirektoratet gjennomgår nå resultatene av evalueringen og vil gi departementet en tilrådning om videre oppfølging. Herunder vil spørsmålet om kompetansen i kommunene knyttet til praktisering av gjeldende regelverk inngå som en naturlig del. Jeg vil følge området tett i tiden som kommer, men avvente direktoratets tilrådninger før jeg vurderer mulige tiltak.