Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1714 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 13.09.2010
Besvart: 28.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Statens naturskadefond skal dekke skader som ikke dekkes ved alminnelig forsikringsordning. Nylig opplevde vi jord/kvikkleireras i Lyngen, og vi husker alle katastrofen ved Namsos. Ifølge naturskadeloven skal kommunen sørge for nødvendige sikringstiltak når det gjelder kvikkleire.
Er det samme praksis og refundering av midler fra Statens naturskadefond ved kvikkleireras, sammenlignet med andre typer ras og skred som kommer ovenifra?

Begrunnelse

Statens naturskadefond skal dekke skader som ikke dekkes ved alminnelig forsikring, som typisk har force majeure-klausuler. Viser til at Transport komiteen var på reise i Sør og Nord-Trøndelag hvor blant annet Namsos ble besøkt. Under besøket kom det frem opplysninger om at refundering av midler fra Statens naturskadefond til kommunen ennå ikke var på plass, og man kan jo undre seg over hvorfor det tar så lang tid, og om det er andre retningslinjer for refundering av erstatning ved kvikkleireras enn ved andre typer skred og ras.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overtok 1. januar 2009 det statlige ansvaret for forebygging av skredulykker. Med dette overtok NVE også den delen av ansvaret Statens naturskadefond tidligere hadde for å yte tilskudd til sikringstiltak ved naturskader. NVEs bistandsordning, som tidligere var begrenset til sikring mot flom og vassdragsrelaterte skred, omfatter nå sikring også mot skader som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller lignende naturulykke. I forbindelse med omorganiseringen ble naturskadeloven endret. Midlene til sikringstiltak som tidligere ble forvaltet av Naturskadefondet ble overført til NVE. Det er ingen forskjell i reglene for bistand til sikring mot kvikkleireskred og andre typer skred.

Den statlige bistanden til sikring endrer ikke kommunenes ansvar etter naturskadeloven for å ta forholdsregler mot naturskade når det gjelder arealplanlegging, ved utbygging og ved å iverksette sikringstiltak.

NVE skal prioritere sikring av de områder der risikoen er høy og der investeringer i sikring gir størst samfunnsøkonomisk nytte. Bistandsordningen holdes innenfor de budsjettrammer som Stortinget fastsetter.

Statens naturskadefond har fortsatt til oppgave å yte erstatning for inntrådte naturskader. Naturskadefondet vil derfor ha en viktig rolle etter naturskader der det ikke har vært adgang til å forsikre seg mot skaden gjennom alminnelig forsikring.

Statens naturskadefond v/Statens landbruksforvaltning besvarer spørsmål som skadelidte har om erstatning for naturskade som ikke dekkes ved en alminnelig forsikring. Landbruks- og matdepartementet bekrefter som det ansvarlige departement at det heller ikke for erstatning er andre retningslinjer for kvikkleireskred enn for andre typer skred.