Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1715 (2009-2010)
Innlevert: 10.09.2010
Sendt: 13.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sørge for at norske statsborgere med bosted i utlandet kan benytte sin bostedsregistrerte bil ved opphold i Norge?

Begrunnelse

En norsk Molbohistorie;
Fru Ulvestad er bosatt i Tyskland. Hun har norsk statsborgerskap. Hun ferierer i Telemark og andre deler av Norge i sommermånedene.
Tollvesenets regler åpner for at utenlandsboende nordmenn kan få midlertidig innførselstillatelse for utenlandsregistrert bil dersom man har familiær eller ervervmessig tilknytning til utlandet. Pensjonister og studenter kan altså gjerne kjøpe bil som registreres i utlandet, men de får ikke lov til å bruke den når de er på besøk i Norge.
Oddrun Ulvestad antydet at regelen kan skyldes misunnelse og tollvesenets redsel for at nordmenn bosatt i Tyskland skal komme hjem og vise frem flotte tyske biler med lave avgifter. Med alderen på den norske bilparken ser jeg at dette er et poeng, men velger å tro at det er ikke gjennomarbeidede regler som ligger til grunn for den lite smidige løsning familien Ulvestad opplever.
Ulvestad har foreslått at nordmenn bosatt i utlandet skal kunne søke tollvesenet om midlertidig innførsel, og registrere seg ved grensepassering inn og ut, slik at myndighetene har kontroll på at bilen kun brukes ved korte opphold i Norge, oppad begrenset til et visst antall uker pr besøk og/eller pr år.
Slik jeg ser dette kan dette være en farbar vei.
Det er klokt med en rimelig forklaring på hvorfor det å være norsk statsborger oppført i det norske folkeregister er til hinder for å bruke utenlandsk registrert bil i Norge under ferieopphold.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Muligheten for å benytte utenlandsregistrert bil i Norge er regulert i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge av 20. juni 1991 nr. 381 (midlertidigforskriften). Forskriften oppstiller to situasjoner der dette er lov. For det første kan personer med fast oppholdssted utenfor Norge benytte utenlandsk registrert bil her. Tilsvarende gjelder for personer som oppholder seg midlertidig i Norge.

Har en person ervervsmessig tilknytning til Norge må vedkommende opprettholde personlig tilknytning til et annet land for å anses å ha fast oppholdssted utenfor Norge. Personer som er registrert i norsk folkeregister er å regne som ervervsmessig tilknyttet til Norge. For å opprettholde personlig tilknytning til et land utenfor Norge forutsettes at vedkommende ikke har familiemessig tilknytning til Norge, og at hun enten pendler daglig mellom landene eller har oppholdt seg/har til hensikt å oppholde seg i det annet land i minst 185 dager i løpet av en 12-månedersperiode.

Hvorvidt en bil med utenlandske skilter kan benyttes på ferie i Norge, vil etter dette avhenge av om vedkommende er å anse som bosatt her i landet.

Jeg kjenner ikke saken det refereres til, og ber om forståelse for at jeg må vise tilbakeholdenhet med å gå inn i enkeltsaker som er til behandling i underliggende etat. Det synes imidlertid som om problemet i saken er at vedkommende anses å være bosatt i Norge i forhold til regelverket om midlertidig bruk.

Alle land det er naturlig å sammenligne seg med har regler om hvem som kan benytte utenlandsregistrerte biler på vedkommende lands område. Dette gjøres blant annet for å avklare i hvilket land kjøretøyet skal registreres og i hvilket land kjøretøyet skal skattlegges. De norske reglene om dette ligger tett opp til de regler som benyttes ellers i Europa. Ulempen med regelverk av denne typen er at det nødvendigvis vil oppstå enkeltsituasjoner som vil kunne oppfattes som urimelige. Alternativet er å åpne for at personer som i utgangspunktet anses bosatt i Norge likevel kan benytte utenlandsregistrerte biler her. Det finnes situasjoner hvor det norske regelverket åpner for dette. Slike fritak er imidlertid ikke uproblematiske, og øker faren for omgåelser og misbruk. Det norske avgiftsnivået gjør dette til reell utfordring.

Toll- og avgiftsdirektoratet jobber for tiden med en gjennomgang av regelverket om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge. Det er for tidlig å si noe om hva som vil komme ut av dette arbeidet, og om dette eventuelt vil fange opp den situasjonen som det vises til i spørsmålet.