Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1718 (2009-2010)
Innlevert: 13.09.2010
Sendt: 13.09.2010
Besvart: 20.09.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det pågår for tiden avvikling av tidligere forsvarsanlegg rundt om i landet. Samtidig er det en diskusjon om hvilke anlegg som bør bevares for ettertiden. Det finnes flere kystfort og de fleste skal bort.
Mitt spørsmål til stasråden er hvordan hun ser på Nes fort ved Lødingen og om dette fortets mulighet til å bli et museum for fremtiden?

Begrunnelse

Nes fort ved Lødingen er et anlegg som har kostet store beløp. Jeg tror også at statsråden vil være enig med meg i at å sette området tilbake til den standen det var i før forsvaret etablerte seg vil kunne bli svært kostbart. I en tid da forsvaret sliter med å løse sine oppgaver er jeg betenkt over at store summer skal brukes til å fjerne anlegg heller enn å styrke det operative. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 342 (2000 - 2001), jf. St. prp. nr. 45 (2000 - 2001), ga Stortinget sin tilslutning til at 9 kystartillerifort og 6 undervannsanlegg skulle utfases som følge av en nedprioritering av stasjonært kystartilleri. På bakgrunn av denne beslutningen innledet Riksantikvaren, i samarbeid med Forsvarsbygg, et arbeid med å vernevurdere et begrenset og representativt utvalg av anleggene. Vernevurderingen av 120 mm kanonbatterier har omfattet Meløyvær, Nes og Kråkvåg. Meløyvær er foreslått vernet fordi dette fortet hadde en viktigere strategisk betydning under den kalde krigen enn de to andre, og er karakterisert som en unik representant for et fullt utbygd og fast kystartilleribatteri fra den kalde krigens periode. Det fremgår av vurderingen at Nes fort var et ikke-komplett stridsanlegg, at det ikke hadde et intakt kulturmiljø og at fortets omkringliggende område, som ble solgt i 2005, var under utbygging og endring. Forsvarsdepartementet har tatt Riksantikvarens anbefaling til etterretning. Omleggingene i Forsvaret er i utgangspunktet kostnadskrevende, men gir samtidig betydelige økonomiske gevinster. Nettoeffekten er dermed positiv. I tillegg er omleggingen en nødvendig forutsetning for å kunne tilpasse Forsvaret til nye utfordringer og styrke Forsvarets operative evne. Forsvaret og Forsvarsbygg har foretatt beregninger av kostnadene forbundet med å ta kystartillerianleggene ut av strukturen, og bekrefter at det isolert sett er forbundet med vesentlige kostnader å sikre og miljøsanere anleggene i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Grovt sett vil disse kostnadene imidlertid være de samme uansett om anleggene skal drives som museum eller ikke. Skal et fort drives som museum, vil det i tillegg måtte legges til rette for besøk f. eks. i form av rømningsveier. I tillegg kommer årlige driftsutgifter. Samlet sett gir utfasing av kystartillerianleggene Forsvaret en klar økonomisk gevinst, en gevinst som bidrar til å styrke Forsvarets operative evne.