Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1720 (2009-2010)
Innlevert: 13.09.2010
Sendt: 14.09.2010
Besvart: 20.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Leder Per Østvold i Oslo SV sier at Politiet i Oslo ikke klarer å ordne opp i dagens ordensproblemer i Oslo sentrum og vil ha en ordning med lokalt politi i hovedstaden. Dette er et forslag som har blitt fremmet av FrP en rekke ganger, men uten å få støtte fra regjeringspartiene. At SV i Oslo nå ønsker en slik ordning er et kraftig signal til regjeringen om at kriminalpolitikken ikke fungerer.
Vil statsråden følge opp forslaget fra Oslo SV slik at vi snart kan få en trygg hovedstad?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo er en trygg hovedstad og Regjeringen er opptatt av at Oslo politidistrikt skal ha gode rammebetingelser. Politidistriktet har i perioden 2000 – 2010 fått økt sitt budsjett fra 973 mill. kr til 1 808 mill. kr, dvs. en nominell økning på 835 mill. kr. I realiteten er økningen større. Dette har sammenheng med at oppgaver i tilknytning til utlendingssaker ble overført til Politiets Utlendingsenhet ved opprettelsen i 2004 og ansvar for livvakttjenesten ble overført til Politiets sikkerhetstjeneste i 2006. (utgjør til sammen ca 60 mill. kr). Sammenlignet med saldert budsjett 2009 er budsjettet til Oslo politidistrikt for 2010 økt med 193 mill. kr, tilsvarende 12 pst. Korrigert for pris og lønnskompensasjon er økningen på 177 mill. kr.

Oslo politidistrikt har i fm tiltakspakken i 2009 (St.prp. nr 37 (2008-2009) fått 100 nye sivile stillinger. Denne styrkingen har frigjort om lag 60 årsverk til operativ polititjeneste. Jeg minner også om at Oslo Politidistrikt ble styrket tilsvarende 20 årsverk i 2009 og 20 årsverk i 2010. Nye arbeidstidsbestemmelser fra høsten 2009 har også medført en styrking av Oslo politidistrikt ved at arbeidstiden ble utvidet med én time for et stort antall ansatte.

Oslo politidistrikt står overfor spesielle utfordringer når det gjelder kriminalitets-bekjempelse. Halvårsrapporten fra politidistriktet viser at antall registrerte anmeldelser samlet sett ligger på samme nivå som i fjor. Det er imidlertid en positiv utvikling når det gjelder vinningskriminalitet, vold, ran og skadeverk med færre anmeldte forhold siste halvår enn i samme periode i fjor. Her vil jeg bla. trekke frem grovt tyveri fra person på offentlig sted som er redusert med nærmere 10 %, grovt tyveri fra villa og fra leilighet som er redusert med henholdsvis 48 % og 29 %. Også oppklaringsprosenten har økt.

Jeg vil også vise til Innbyggerundersøkelsen 2009, som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet. Dette er en nasjonal innbyggerundersøkelse om politiet i den hensikt å måle trygghet og tillit i forhold til politiets ansvarsområder og opplevelsen av service i forhold til politiets tjenester. Tilbakemeldingen viser at folk flest føler seg trygge der de bor og ferdes.

Resultatene for Oslo politidistrikt viser at 90 % av innbyggerne opplever at politiet skaper trygghet, hvilket er en økning fra 2008. Også når det gjelder tilgjengelig ved behov for akutt hjelp er det en økt andel av byens innbyggere som har et svært godt eller godt inntrykk av politiet. Sammen med Asker og Bærum og Gudbrandsdal oppnår Oslo politidistrikt de beste vurderingene her.

Stortingsrepresentanten viser i sitt spørsmål om kommunalt ordenspoliti til uttalelser fra Per Østvold i Oslo SV. Det foreligger imidlertid ikke noe forslag fra SV om kommunalt politi og SVs justispolitiske talsmann Akhtar Chaudhry uttaler at SV står på et standpunkt om enhetlig politi i Norge.

Forslag om kommunalt ordenspoliti har vært drøftet ved flere anledninger. En slik ordning vil etter min vurdering kunne skape uklare og uoversiktlige ansvarsforhold, og er i et historisk perspektiv et tilbakeskritt. Et kommunalt ordenspoliti vil bryte med prinsippet om enhetspoliti, hvor oppgavene er samlet innenfor samme organisasjon og bidrar til et helhetssyn på politiets oppgaver og prioritering. Jeg vil i stedet vise til viktigheten av å videreutvikle og styrke lokale arenaer som politiråd og SLT-samarbeid. Det vises i denne forbindelse til samarbeidsplan Trygghet i Oslo (SaLTo-rapporten). Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen, som har som målsetting å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Gjennom å utvikle politirådsmodeller sammen med politiet, vil Oslos folkevalgte kunne få innvirkning på politiets prioriteringer og selv få innspill til tiltak som kan virke kriminalitetsforebyggende.