Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1724 (2009-2010)
Innlevert: 15.09.2010
Sendt: 15.09.2010
Besvart: 23.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I både vanlige aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper er litt over 25 prosent av aksjonærene kvinner. 84 prosent av storaksjonærene er menn. Regjeringen motarbeider gründerskap i omsorgssektoren og i barnehagesektoren trues eierne på nærmere vilkår med konfiskasjon.
Vil statsråden, som ansvarlig for alle sektorer i næringslivet, personlig engasjere seg slik at det med normale næringspolitiske virkemidler stimuleres til privat eierskap i kvinnetunge sektorer?

Begrunnelse

Regjeringens handlingsplaner for entreprenørskap blant kvinner er kjent.
Fakta er at kjønnsfordelingen holder seg slik den har vært de siste årene.
Regjeringen har sagt nei til private aktører i utdannings, helse- og omsorgssektoren. Dette er "kvinnetunge" sektorer, der nettopp mange kvinner sitter med kunnskap, erfaringer, forutsetninger og interesse for å starte egen virksomhet.
Regjeringens forslag om utbyttebegrensning og konfiskasjonshjemmel i barnehagesektoren er utsatt til etter valget i 2011.
I Vårt Land 18. juni 2010 uttalte Private Barnehagers Landsforbund at:

"...forslaget først og fremst rammer kvinnelige gründere."

De fikk støtte av førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Bodø, Erlend Bullvåg, som har sett nærmere på entreprenørskap i barnehagesektoren. Det siteres:

"Han mener at forretningsmuligheten barnehage nå forsvinner og påpeker at det er uvanlig at det offentlige går så langt i å regulere en sektor, samt at det vitner om mangel på respekt for at dette er bedrifter."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Å fremme entreprenørskap blant kvinner er viktig for å øke mangfoldet i norsk næringsliv og for å fremme verdiskapingen. Dette handler om å øke antall nyetableringer i næringslivet generelt. Jeg er uenig i at det finnes egne ”kvinnelige sektorer” slik spørsmålsstiller skriver. Tvert imot mener jeg at kvinner har alle forutsetninger for å lykkes på alle områder i næringslivet dersom de får likeverdige muligheter. Regjeringen la i 2008 frem en handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner med en ambisiøs målsetting om at kvinner skal utgjøre minst 40 prosent av nye entreprenører innen 2013. Sju departementer har samarbeidet om planen, og det viser at vi har en helhetlig og samordnet tilnærming. Målsettingen har sin bakgrunn i at flere kvinnelige entreprenører vil øke mangfoldet og verdiskapingen i norsk næringsliv. Det langsiktige målet er at kvinner bør utgjøre en større andel av entreprenører med vekstambisjoner. Jeg vil fortsette arbeidet for å nå dette målet.