Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1728 (2009-2010)
Innlevert: 16.09.2010
Sendt: 16.09.2010
Besvart: 23.09.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): For å styrke den offentlige e-handelen har Regjeringen i samarbeide med Direktoratet for Forvaltning og IKT besluttet å tilby brukere av E-handelsplattformen og IBX eOrder kostnadsfri oppstart, tilknytning og gratis konsulenthjelp.
Vil ikke regjeringens organisering av denne e-handelssatsing være i strid med konkurranseloven fordi statens valg av selskap og løsninger vil virke meget konkurransevridende overfor private selskaper som tilbyr lignende hjelp ifm. offentlige innkjøp?

Begrunnelse

Bl.a. i Sulitjelma i Nordland er det investert i et selskap som selger systemer for offentlig innkjøp til kommuner. Selskapet har i dag 9 arbeidsplasser i en region som preges av høye ledighetstall. Regjeringens ønske om å satse på økt bruk av e-handel har bred støtte, men Regjeringens valg av løsning ifm. å fremme e-handel kan neppe være i tråd med konkurranselovens intensjoner i og med at løsningen vil virke meget konkurransevridende. I Sulis er det satset 12-15 mill. kr. på å utvikle en sunn og nødvendig konkurranse innen ehandelssegmentet. At staten selv går inn og velger løsninger og selskap ifm denne satsingen kan derfor være direkte økonomisk skadelig for selskaper som IKKE kan tilby kostnadsfri oppstart og gratis konsulenttimer. Direktoratet markedsfører at kommuner og offentlige virksomheter som tar i bruk IBX sin ehandelssløsning eksempelvis kan få 60 konsulenttimer og betydelige andre økonomiske fordeler betalt av staten, med henvising til ett selskap. Her bør i det minste Regjeringen sørge for at kundene fritt skal kunne bestemme valg av løsninger og selskaper som tilfredsstiller statens e-handels mål. Noe jeg ber statsråden om å bidra til. Sulitjelma selskapet hadde så sent som i februar 2009 besøk av tidligere fornyingsminister, som lovpriste selskapet og etableringen, og som videre lovet solid offentlig oppfølging. I dag kan det virke som om nettopp statens egne valg av e-handels løsninger kan bli dette selskapets største trussel for å overleve.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg viser til brev av 16. september 2010 fra Stortingets Presidentskap vedrørende ovennevnte.

I spørsmålet viser stortingsrepresentant Ivar Kristiansen til at Regjeringen ved Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) har besluttet å tilby brukere av E-handelsplattformen og IBX eOrder kostnadsfri oppstart, tilknytning og gratis konsulenthjelp. Kristiansen spør om Regjeringens organisering av denne e-handelssatsningen er i strid med konkurranseloven, fordi statens valg av selskap og løsninger vil virke meget konkurransevridende overfor private aktører som tilbyr liknende hjelp i forbindelse med offentlige innkjøp. Kristiansen viser til at Regjeringen i det minste burde ha sørget for at kunden fritt skal kunne bestemme valg av løsninger og selskaper. Det ville tilfredsstilt statens e-handels mål. Det vises blant annet til at det i Sulitjelma i Nordland er investert i et selskap som selger systemer for offentlige innkjøp til kommuner. Statens valg av e-handelsløsninger kan bli dette selskapets største trussel for å overleve.

Jeg vil innledningsvis påpeke at spørsmålet som er reist om lovligheten av nevnte e-handelssatsning, ikke reguleres av konkurranseloven. (fotnote 1) Dette regelverket omhandler i hovedsak forbudene mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak og foretaks utilbørlige utnyttelse av en dominerende stilling i §§ 10 og 11, samt kontroll med foretakssammenslutninger i lovens kapittel 4.

I statsbudsjettet for 2010 besluttet Stortinget å bevilge 19 millioner kroner til økt satsing på elektronisk handel. Dette er et ledd i Regjeringens femårige satsing på økt bruk av elektroniske handelsløsninger. Til grunn for den økte bevilgningen, lå det en forutsetning om at E-handelsplattformen i større grad skulle finansieres sentralt. Støtten koordineres gjennom Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi), som også forvalter avtalen om drift av den offentlige E-handelsplattformen - Ehandel.no.

De økte bevilgningene til elektronisk handel, skal blant annet brukes til finansiering av et støtteapparat i Difi, som kan bistå nye leverandører og oppdragsgivere med å komme i gang med elektronisk handel, samt bistå eksisterende brukere med å revitalisere sine prosjekter. Økt satsing på informasjon og veiledning er viktig for økt bruk av elektronisk handel.

Videre skal de økte bevilgningene brukes til sentralfinansiering av kostnader til etablering og bruk av E-handelsplattformen. I denne forbindelse vil jeg vise til at representanten Ivar Kristiansen skriver i sitt spørsmål, at Regjeringen og Difi tilbyr ”… brukere av E-handelsplattformen og IBX eOrder kostnadsfri oppstart, tilknytning og gratis konsulenthjelp”. Dette er ikke helt korrekt. Med midler fra sentralfinansieringen, tilbyr Difi dekning av tilknytningsavgiften (fra NOK 20.000 til NOK 75.000 avhengig av virksomhetens størrelse), fri bistand fra IBX med inntil 60 timer til aktivering (tilknytning) av nye leverandører, samt oppfølging fra Difi. Støtten vil bidra til å redusere brukernes kostnader og øke deres gjennomføringskapasitet, men det er misvisende at det blir kostnadsfritt for offentlige oppdragsgivere å starte opp eller å bruke tjenesten.

Jeg viser dessuten også til at en forutsetning for å motta etableringsstøtte og støttetjenester, er at brukerne gjennomgår en modenhetsevaluering og forplikter seg til egen ressursinnsats (personer og budsjettmidler).

Videre nevner jeg at driften av den offentlige E-handelsplattformen er konkurranseutsatt, første gang i 2001 og deretter i 2009. Strategien med å tilgjengeliggjøre én definert tjeneste, levert av én valgt operatør, har i hovedsak vært den samme siden oppstarten da den første avtalen om den offentlige E-handelsplattformen ble inngått i 2001. Konkurransen om ny leverandør av E-handelsplattformen startet opp sommeren 2008 og utvelgelse skjedde i 2009 med signering av avtale med IBX i november samme år. I konkurransen ble det gitt tilbud både på desentralisert finansiering og hel eller delvis sentral finansiering. Dette var en konkurranse, hvor det nevnte selskapet fra Sulitjelma også hadde anledning til å levere inn tilbud (under forutsetning av at de oppfylte kvalifikasjonskravene). Valg av leverandør til E-handelsplattformen skjedde derfor gjennom konkurranse i samsvar med regelverket om offentlig anskaffelser.

Resultatet av konkurransen var at Difi signerte avtale med IBX for utvikling og drift av E-handelsplattformen på Ehandel.no. Avtalen er for fire år, med mulighet til forlengelse i fire år til.

Jeg både håper og tror at E-handelssatsingen vil bidra til ytterligere fremdrift i arbeidet med implementering av elektronisk handel i anskaffelsesprosessen.

-------------------

Fotnote 1:

Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).