Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1730 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 17.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Når kan en forvente at Regjeringen vil komme med forslag om å endre regelverket når det gjelder helserettigheter for papirløse migranter?

Begrunnelse

SSB anslår at det er 18000 papirløse migranter i Norge. Papirløse migranter har generelt en dårlig fysisk helse. Mange av dem har alvorlige sykdommer og lidelser som tuberkulose, krigstraumer og en generelt svekket allmenntilstand, uten å få behandling. Per dags dato har voksne papirløse migranter kun rett til øyeblikkelig eller akutt hjelp (pasientrettighetsloven § 1-2 og § 2-1).
Ved behandling av Dokument 8:24 S (2009-2010), 22. mars sa statsråden følgende:
”… På denne bakgrunn har Regjeringen bestemt at det skal settes i gang et arbeid med å klargjøre regelverket. Departementet vil utarbeide et høringsnotat der det redegjøres nærmere for forslag til klargjøring og presiseringer. Alle som oppholder seg i Norge, skal ha rett til øyeblikkelig hjelp, også personer uten lovlig oppholdsgrunnlag."

”Jeg mener at det er viktig at alle barn får rett til nødvendig helsehjelp, og at gravide får rett til helsehjelp før og etter fødsel, uavhengig av oppholdsstatus. Jeg vil derfor sende på høring et forslag som i større grad likestiller disse gruppene med andre grupper.”
Undertegnede kan ikke se at et slikt forslag er sendt på høring.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som jeg tidligere har uttalt, og som representant Ropstad viser til, satte jeg i våres i gang et arbeid med utarbeidelse av et høringsnotat vedrørende klargjøring av regelverket for rett til helsehjelp for personer som oppholder seg ulovlig i landet. Jeg anså en slik klargjøring for nødvendig, da eksisterende regelverk på området er lite sammenhengende og til dels uklart. Arbeidet er nå i sluttfasen, og jeg vil sende ut et høringsnotat med endringsforslag i løpet av kort tid.