Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1751 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 23.09.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kan statsråden gi en orientering om fremdriften av ny utredning av fremtidig håndteringen av ubåten U-864 i havet ved Fedje i Hordaland og forventet tidspunkt for ny stortingsbehandling av saken?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I henhold til Prop. 81 S (2009-2010) om håndteringen av U-864, og Stortingets behandling av Innst. 275 (2009-2010) og Representantforslag/Dokument 8:144 S der flertallet sluttet seg til forslaget i proposisjonen, har Kystverket fått i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for den videre håndteringen av U-864. I konseptvalgutredningen skal fire alternativer utredes; nullalternativet, tildekking, heving og et alternativ der heving og tildekking kombineres. Konseptvalgutredningen skal deretter gjennom en ekstern kvalitetssikring.

Arbeidet med konseptvalgutredningen er i gang, og det tas sikte på at utredningen skal være ferdig vinteren 2010/2011.

Regjeringen vil senest i revidert nasjonalbudsjett for 2011 orientere Stortinget om den videre fremdriftsplanen.