Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1736 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 17.09.2010
Besvart: 23.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Ved vedtak om at Ahus skal overta ansvaret for bydelene Alna, Stovner og Grorud har det vært en klar forutsetning, også fra statsråden, at tilbudet ikke skal bli dårligere. Alt tyder nå på at flere titalls brukere som har hatt et godt tilbud på Nordre Aasen vil bli skadelidende fordi Ahus nekter å videreføre driftsavtalen. Dette er et tilbud som gis til barn med autisme, psykisk utviklingshemmede, språkvansker m.m.
Mener statsråden at dette er i tråd med forutsetningene for overflyttingen?

Begrunnelse

Stiftelsen Nordre Aasen har hatt driftsavtale med Oslo Universitetssykehus/Ullevål siden 1994. 25 % av tjenestene må nå bort grunnet overføring av bydelene Alna, Stovner og Grorud til Ahus. Ahus skal såkalt bygge opp "eget" tilbud. Man river altså ned noe som har fungert godt på omorganiserings alter, til stor fortvilelse for brukere og foreldre. Det resterende tilbud ved Nordre Aasen vil også bli negativt berørt. Det bør være unødvendig å si at tilbudet overfor denne gruppen har vært utviklet på Nordre Aasen over svært mange år. Fagfeltet er svakt og komplekst og det vil være svært beklagelig å fragmentere dette. Å tro at Ahus skal kunne makte å bygge opp noe tilsvarende på kort tid, er naivt. Gjennomføres dette vil det være et eksempel på at brukerne skal tilpasses systemet og ikke omvendt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Da Stortinget ga klarsignal for byggingen av Akershus universitetssykehus HF (Ahus) i statsbudsjettet for 2004, ble det samtidig besluttet at befolkningen i bydelene Stovner, Grorud og Alna skulle ha Ahus som sitt fremtidige lokalsykehus.

De to nordligste bydelene, Stovner og Grorud, ble overført til Ahus allerede i 2004, mens befolkningen i Alna skal overføres fra Oslo Universitetssykehus HF til Ahus fra 2011. Som en konsekvens av dette, vil Oslo Universitetssykehus HF fra 2011 få et mindre og Ahus et større pasientgrunnlag.

Jeg har gitt klart uttrykk for at før befolkningen overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Ahus i 2011, skal det gjøres nødvendige vurderinger av både forsvarligheten og kapasiteten i tjenestetilbudet. Dette slik at befolkningen i hovedstadsområdet skal sikres et minst like godt fremtidig tjenestetilbud.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Oslo Universitetssykehus HF har hatt driftsavtale med stiftelsen Nordre Aasen innen utredning og habilitering av barn og unge med sammensatte funksjonsvansker. Dette tilbudet har vært organisert på en annen måte i Oslo enn i resten av landet. Spesielt gjelder dette innen motorisk intensiv trening og intensiv trening til barn og unge med autisme eller psykisk utviklingshemming, der grenseoppgangene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen har vært en annen i Oslo enn i resten av landet.

Ved Ahus har det siden 1998 vært en egen avdeling for habilitering av barn og unge som har sikret et godt tjenestetilbud til denne pasientgruppen i hele Akershus. Avdelingen har høy kompetanse på de områdene der stiftelsen Nordre Aasen har sitt tjenestetilbud. I forbindelse med at Ahus får et større pasientgrunnlag fra 2011, arbeides det med å styrke kapasiteten.

OUS og Ahus vedtar i disse dager en avtale om prinsipper for overføringen av pasientene. Etter dette vil de ulike fagmiljøene gjøre konkrete vurdering av tilbudet til de ulike pasientgruppene. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Ahus i den forbindelse, i dialog med stiftelsen Nordre Aasen, vil diskutere områder der det kan være hensiktsmessig for Ahus fortsatt å kjøpe tjenester innen utredning og habilitering av barn og unge fra stiftelsen Nordre Aasen.