Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1738 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 28.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Man skulle tro at det ville være langt billigere å varsle bilistene, gjerne via SMS og email, enn å ta alle kostnadene knyttet til purrebrev, avskilting osv. Det kan også medføre store kostnader for bilistene dersom de grunnet manglende varsling om EU-kontroll kan risikere å ende opp med at forsikringen ikke lenger vil være gyldig ved eventuelle trafikkulykke fordi man har glemt EU-kontrollen.
Hva har egentlig staten spart på å ikke lenger informere bilistene om at de må ha bilen på EU-kontroll?

Begrunnelse

Norske bilister risikerer å få avskiltet bilene sine, fordi Ap, SV og Sp har avviklet ordningen med å varsle folk om EU-kontroll. Tidligere fikk man beskjed i god tid før bilen måtte være kontrollert. Nå får mange først vite om EU-kontrollen når de får purring i posten. Da har de bare én måned på seg før bilen avskiltes, og folk risikerer ved en eventuell trafikkulykke å bli gjeldsslaver for resten av livet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har fått opplyst at Statens vegvesen regner med å spare ca. 4,5 mill. kroner årlig i form av reduserte utgifter til porto og papir. Når påminnelsesbrev ikke lenger blir sendt til alle som skal til kontroll i løpet av et år, vil den netto gevinsten bli betydelig selv om antall purrebrev øker. Bileierne har vært vant til å motta en slik påminnelse, og Statens vegvesen har derfor iverksatt tiltak for å gjøre det enklere for eierne selv å ha oversikt over når kontrollen skal gjennomføres. Jeg kan bl.a. nevne at bileierne nå får informasjon om dette sammen med utsendingen av de årlige kontrollmerkene (oblatene). Det er dessuten etablert en opplysningstjeneste på Statens vegvesens nettsider ”vegvesen.no”, der bileiere selv kan søke opp tid for neste kontroll. Det samme tilbudet finnes også som SMS-tjeneste. I tillegg har de fleste godkjente kontrollorganer, som ledd i sin kundepleie, en egen påminnelsestjeneste for sine kunder. Bl.a. har Norges Automobilforbund (NAF) opprettet en slik tjeneste, som alle bileiere gratis og uten forpliktelser kan melde seg på. Jeg tror derfor at de aller fleste etter hvert vil kunne holde seg orientert om fristen for EU-kontroll, uten at offentlig påminnelsesbrev blir sendt til alle. Antall purringer vil derfor trolig komme ned på ”normalt nivå” (i underkant av 30 %) i nær framtid. Jeg er inneforstått med at det vil bli nødvendig å sende ut flere purringer det første året etter omleggingen, noe som vil medføre økte utgifter. Dette vil likevel ikke overskygge det faktum at over 1 mill utsendinger hvert år nå kan sløyfes. Jeg har gitt Statens vegvesen i oppdrag å følge utviklingen nøye, og fortløpende vurdere behovet for justering/supplering av tiltakene som er iverksatt for å erstatte det tidligere påminnelsesbrevet.