Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1741 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 21.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til søknad om familiegjenforening: Ref: 09028662. Saksbehandlingstiden har i denne sak gått over snart 17 måneder, og jeg lurer på om dette er normal praksis og tidsbruk på denne type saker eller om det har oppstått ekstraordinære omstendigheter som er forsinkende i saksbehandlingen?

Begrunnelse

Etter den informasjon som jeg besitter så skal saksgang normalt være 12 måneder.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Generelt vil forventet saksbehandlingstid på familieinnvandringssaker variere etter type fami-lieinnvandring og hvilket land søkeren kommer fra. Søknader om familieinnvandring der refe-ransepersonen er arbeidsmigrant, og fra barn som er uten omsorgspersoner i hjemlandet og som søker alene, skal prioriteres. For enkelte land er det krevende å vurdere dokumentasjon som viser identitet eller familierelasjoner, og informasjonen må undersøkes nærmere. Det kan også være behov for å undersøke forhold som mistanke om proforma ekteskap, tvangsekteskap eller lignende. I en del tilfeller er ikke nødvendige dokumenter innlevert sammen med søknaden, og det må innhentes ytterligere dokumentasjon. Det kan også ta tid fra søknaden leveres på en utenriksstasjon eller til politiet og til saken kommer inn til UDI. Som det fremgår på UDIs hjemmesider vil forventet saksbehandlingstid i saker som må undersøkes nærmere være inntil 14 måneder, og i spesielle saker kan den også overstige 14 måneder. Saksbehandlingstiden for søknader om familieinnvandring til Norge er dessverre blitt noe lenger i 2010 etter innføringen av den nye utlendingsloven, som i en innkjøringsperiode krever mye av UDIs saksbehandlere. Hittil i 2010 er over 50 prosent av alle familieinnvandrings-søknader behandlet innen 6 mnd etter saksopprettelse, og 84 prosent innen 13 måneder. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å få redusert saksbehandlingstiden. Den pågående satsingen på IKT-løsninger innenfor utlendingsforvaltningen (EFFEKT-programmet) er et sentralt tiltak for å få til mer effektiv ressursbruk, hurtigere saksbehandling og bedre service for brukerne. I tillegg vurderes det å endre oppgave- og ansvarsfordelingen mellom politiet, UDI og utenriksstasjoner i saksbehandlingen for å effektivisere ressursbruken og redusere saksbehandlingstiden. Reduksjonen i antall asylsøkere i 2010 har gitt rom for å omfordele mer ressurser i UDI til å behandle oppholdssaker, og UDI har i høst satt i gang et restanseprosjekt for å redusere andelen av de gamle sakene. Jeg har fått opplyst fra UDI at den konkrete saken som representanten viser til inngår i dette prosjektet.