Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1742 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hvordan vil statsråden sikre at reiselivsnæringen generelt og NHO Reiseliv spesielt, blir hørt og får aktivt delta med innspill overfor arbeidsutvalgene som er nedsatt for å vurdere fremtidig strømforsyning på strekningen Sima-Samnanger og sikkerheten knyttet til dette, og hva valg av løsning vil kunne medføre av konsekvenser for reiselivsnæringen i Hordaland?

Begrunnelse

Spørsmålet fremmes på bakgrunn av et brev fra NHO Reiseliv til Regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg, datert 15.september 2010.
I brevet krever NHO Reiseliv at regjeringen parallelt med å utrede sjøkabel, gjennomfører en bred samfunnsøkonomisk analyse for alternativene luftspenn og sjøkabel. I en slik analyse må reiselivets nåsituasjon og potensial ha en sentral plass.
En slik analyse kan endre synet på hva som er lønnsomt samfunnsmessig over tid.
I Soria Moria 2 erklæringen har den rødgrønne regjeringen lagt vekt på reiselivsnæringen som de vil videreutvikle som distriktsnæring samt forsterke arbeidet med merkevarebygging og markedsføring av Norge som reisemål i inn- og utland.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I etterkant av at Olje- og energidepartementet 2. juni 2010 ga konsesjon til bygging av luftledningen Sima-Samnanger, tok regjeringen 10. august 2010 initiativ til en ny ekstern vurdering av sjøkabelalternativet. I brev av 15. september 2010 til statsministeren krevde NHO Reiseliv at det blir gjennomført en bred samfunnsøkonomisk analyse for alternativene luftspenn og sjøkabel hvor reiselivets nåsituasjon og potensial har en sentral plass.

Olje- og energidepartementet presenterte 31. august 2010 mandat for og sammensetning av fire eksterne utvalg som skal stå for den uavhengige gjennomgangen av sjøkabelalternativet i Hardanger. Et av disse utvalgene skal vurdere de samfunnsøkonomiske virkningene av sjøkabelalternativet, og sammenholde dette med de samfunnsøkonomiske virkningene ved det konsesjonsgitte luftalternativet. Utredningen skal omfatte vesentlige forhold, inkludert vurderinger av samfunnsøkonomiske virkninger knyttet til miljø og landskap. Dette inkluderer også forhold reiselivsnæringen er særlig opptatt av.

Mandatene for de fire eksterne utvalgene er tydelige hva gjelder utvalgenes arbeidsprosess. Berørte kommuner og instanser skal involveres i arbeidet. Det er utvalget selv som skal organisere sitt arbeid og innhente den informasjon det finner nødvendig. Utvalget kan herunder holde møter med andre aktører, organisasjoner osv. i den grad utvalget finner det hensiktsmessig.

Det følger av dette at det er utvalgene selv som bestemmer fra hvem og hvordan ulike interessenters innspill skal tilflyte utredningen. Jeg har tillit til at alle arbeidsutvalgene selv er i stand til å identifisere sitt informasjonsbehov og innhente nødvendig informasjon.