Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1743 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 28.09.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til mitt spørsmål til Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen fra 2.9.2009 om flere mobbe- og seksuelle trakasseringssaker i Forsvaret. Flere nye alvorlige saker er kommet opp etter at jeg fikk svar på mitt spørsmål. Ofrene i disse sakene, som hovedsakelig er kvinner, må enten slutte eller de blir forflyttet, mens den som har utøvd trakasseringen blir værende og får fortsette sin karriere. Varslede saker treneres.
Hva vil statsråden gjøre for å få satt en stopper for dette?

Begrunnelse

I sitt svar på mitt spørsmål fra september 2009, svarer forsvarsministeren at flere tiltak er iverksatt og at et forskningsprogram skal igangsettes i 2009. I Aftenposten fra august i år fremkommer at forskningsprogrammet ikke er igangsatt, og at nåværende forsvarsminister ikke har vært kjent med saken.
Dette er meget alvorlig, når flere alvorlige hendelser har skjedd i ettertid. Det sies at saker som er varslet og meldt treneres både i Forsvaret og i departementet, at varslingssystemet ikke fungerer, at overordnete ledere ikke tar tak i sakene, at maktkulturer står sterkt, at det er en ukultur som får leve videre.
Flere har opplevd sin nærmeste overordnede som den som utøver trakassering. Ledere har også ansvar for å gi en årlig tjenesteuttalelse, som er avgjørende for den ansattes videre karriere. Dette er et "maktforhold" som er særlig utfordrende for den som er blitt utsatt for trakassering.
Etter min mening haster det med å ta et krafttak i Forsvaret når det gjelder mobbing og seksuell trakassering. Dersom Forsvaret skal bli en god arbeidsplass for kvinner, må kultur og holdninger endres radikalt. Innen Forsvarets rekker er det godt kjent at slike saker foregår, men terskelen for å våge å gripe fatt i det er høy, for ikke å si nærmest fraværende.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg understreke at mobbing og seksuell trakassering er helt uakseptabelt. Forsvaret opplyser at de ikke er kjent med tilfeller av alvorlig mobbing eller trakassering i den senere tid.

Personell i Forsvaret blir oppfordret til å ta opp alle typer kritikkverdige forhold med sin nærmeste leder. Verneombud, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste og militærpoliti kan også kontaktes i slike saker. I tillegg er det opprettet varslingskanaler både i Forsvarsdepartementet og i Forsvaret. Ledere på alle nivåer i Forsvaret er forpliktet til å gjennomføre et opplæringsprogram innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Programmet inkluderer forhold knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet. Ledere har ansvar for å bidra til å avdekke og håndtere slike saker.

Ved behandlingen av Innst. St. nr. 31 (2007-2008) til St.meld. nr. 36 (2006-2007) om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret, ga Stortinget sin tilslutning til at det iverksettes en kartlegging og forskning på årskull fra sesjon og flere år frem i tid. Målet er blant annet å få kunnskap om hvordan Forsvaret oppfattes som arbeidsplass både av kvinner og menn. Kartleggingen skal også avklare om det er forskjellige årsaker til at kvinner og menn ønsker å slutte i Forsvaret. Kartleggingen skal videre bidra til en helhetlig oppfølging av eventuelle uønskede forhold.

I tillegg til dette opplyser Forsvaret at det innen utgangen av 2010 tas sikte på å inngå kontrakt på forprosjektet for forskning om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet. Formålet med forprosjektet er blant annet raskt å fremskaffe kunnskap for å gjøre Forsvaret i stand til å iverksette målrettede tiltak mot mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Gjennom arbeidet med holdninger, etikk og ledelse vil Forsvarsdepartementet og Forsvaret sammen bidra til å styrke arbeidsmiljøet i alle deler av organisasjonen.