Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1744 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 28.09.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vil statsråden vurdere virkningene av rundskrivet for den type ideelle stiftelser som New Page?

Begrunnelse

New Page er en ideell stiftelse som i en ti års periode har drevet et viktig forbyggende arbeid rettet mot sosialt utsatte ungdommer i Hordaland, Rogaland, Akershus og Oslo. Stiftelsen har et særlig fokus på storbyproblematikk i Oslo, Bergen og Stavanger.
New Page er en ideell stiftelse som gir individuell oppfølging til utsatt ungdom med alvorlige problemer knyttet til atferd, rus og kriminalitet. Arbeidet New Page utfører er profesjonelt og stiftelsen benytter seg derfor ikke av frivillige. Målgruppen New Page jobber med er ungdom i det kommunale barnevernet som bor hjemme. Ofte er New Page det eneste hjemmebaserte alternativet til en institusjonsplassering.
New Page og andre ideelle stiftelser står nå i fare for miste nødvendig økonomisk støtte til å drive profesjonelt. Bakgrunnen for dette er blant annet ansvarsfordeling av hjemmebaserte tjenester mellom Bufetat og det kommunale barnevernet med utgangspunkt i rundskriv Q-16/2007. Som følge av den praksis rundskrivet innfører nedprioriterer den kommunale barnevernstjenesten, i de aller fleste kommuner, helt avgjørende forebyggende arbeid som kommunen selv må finansisere uten refusjon fra Bufetat.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Representanten skriver at New Page ofte er ”… det eneste hjemmebaserte alternativet til en institusjonsplassering”. Han skriver videre at ideelle stiftelser som New Page står i fare for å miste nødvendig støtte til å drive profesjonelt og uten frivillige. Bakgrunnen for dette er ifølge representanten at kommunene på bakgrunn av dette rundskrivet nedprioriterer forebyggende arbeid som kommunen selv må finansiere uten refusjon fra Bufetat.

Representantens spørsmål er stilt på bakgrunn av rundskriv Q-16/2007 Forebyggende innsats for barn og unge. Dette rundskrivet omhandler imidlertid forebyggende innsats for barn og unge på generell basis, og tar ikke opp finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Finansieringsansvaret for barnevernet er omtalt i rundskriv Q-06/2007 Oppgave og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet. Jeg vil derfor besvare representantens spørsmål med utgangspunkt i rundskriv Q-06/2007.

Kommunene har hovedansvaret for barnevern i Norge. Kommunens ansvar inkluderer å finansiere tiltak i barnets hjem og ansvar for barnevernets forebyggende virksomhet. Det statlige barnevernet har ansvar for etablering og drift av barneverninstitusjoner, kjøp av private og kommunale institusjonsplasser og utgifter til fosterhjem dersom disse overstiger satsen for kommunal betaling. Staten dekker i enkelte tilfeller også utgiftene til hjelpetiltak dersom disse etableres som alternativ til plassering utenfor hjemmet.

Utgifter til hjelpetiltak som etableres og organiseres i kommunal regi kan derfor dekkes hvis tiltakene i det enkelte tilfelle er å anse som et alternativ til plassering utenfor hjemmet, og følgende vilkår er oppfylt:

• Kommunen og regional myndighet er enige om at hjelpetiltak ivaretar hensynet til barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1. Dette innebærer at hjelpetiltak vurderes som like bra – eller bedre – for barnet enn plassering utenfor hjemmet.

• Kommunen har vurdert barnets og familiens situasjon slik at lovens grunnvilkår for plassering utenfor hjemmet er til stede.

• Barnet/familien har behov for omfattende tiltak.

• Utgiftene overstiger kommunens egenandel ved plassering utenfor hjemmet.

• De aktuelle tiltakene har en slik faglig kvalitet at kommunen og regional myndighet er enige om at tiltakene vil avhjelpe barnets situasjon både på kort og lang sikt.

Barnets beste skal alltid være utgangspunktet for tiltak i barnevernet. Dersom ideelle stiftelser tilbyr tiltak som vil være alternativ til plassering utenfor hjemmet, og både kommunen og regional barnevernmyndighet er enige i at tiltaket er til barnets beste, kan derfor staten dekke deler av kommunens utgifter til tiltaket.

Det er derimot ikke tilstrekkelig for statlig medfinansiering at hjelpetiltak anses å kunne forebygge en eventuell plassering utenfor hjemmet på et senere tidspunkt. Slike forebyggende hjelpetiltak er et kommunalt ansvar og skal finansieres av den kommunale barneverntjenesten.

Jeg er enig med representanten i at ideelle stiftelser som New Page og andre gjør viktig forebyggende arbeid mange steder. Regjeringen støtter derfor slikt arbeid. New Page har for eksempel blitt tildelt midler over mange år gjennom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. I inneværende år er denne støtten på 1,425 mill kroner.