Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1746 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva er årsaken til at norske skattemyndigheter ikke godtar "Statement of Acknowledgement of Foreign Income" utstedt av Revenue Department i Thailand som dokumentasjon på at en norsk pensjonist er kommet inn under thailandsk skatteregime, og vil finansministeren gjøre noe for å rette opp dette?

Begrunnelse

Norske skattemyndigheter gjør det unødig vanskelig for norske pensjonister i Thailand. De godtar ikke "Statement of Aknowledgement of Foreign Income" som utstedes av Revenue Department i Thailand. Isteden krever norske skattemyndigheter "Tax Receipt" og "Income Tax Certificate" fra Thailandske skattemyndigheter, dokumenter som først utstedes når skatten for det gjeldende inntektsår er betalt, tilsvarende det norske skatteoppgjør. Dokumentene er altså ikke tilgjengelige på det tidspunkt norske skattemyndigheter ønsker, og følgelig umulig for skatteyter å fremskaffe.
Norske skattemyndigheter burde etter min mening respektere at andre land har skattesystemer og innretninger som ikke nødvendigvis er lagt opp etter norske skattemyndigheters behag. Norske skattemyndigheter bør være ytterst varsomme med å la dette gå utover nordmenn som oppholder seg i gjeldende land ved å lage unødige vanskeligheter og stille urimelige krav overfor for dem.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Av vår skatteavtale med Thailand, som ble undertegnet 30. juli 2003, fremgår at pensjon som utbetales fra Norge til en person bosatt i Thailand som utgangspunkt bare skal kunne skattlegges i Thailand. Norge har altså i hovedsak frafalt sin rett til å beskatte slik pensjon. Dette følger av artikkel 18 i skatteavtalen. At skattyter er bosatt i Thailand i skatteavtalens forstand, og således berettiget til å påberope seg dens virkninger, er et forhold som må dokumenteres på vanlig måte. De dokumentasjonskrav som oppstilles i denne sammenheng, er slike som er egnet til å dokumentere at vilkårene i skatteavtalens bostedsbestemmelse i artikkel 4 nr. 1 er oppfylt. Disse er ikke spesielle for Thailand. Samme type dokumentasjonskrav gjelder i enhver situasjon hvor skattyter påberoper seg å være bosatt i et land vi har skatteavtale med, som grunnlag for å slippe norsk skatt. Skatteavtalen med Thailand er imidlertid noe spesiell, i den forstand at det bare er under gitte forutsetninger at Norges rett til å beskatte pensjonen er frafalt. Dette har igjen sammenheng med særegenheter i det thailandske skattesystemet. Etter lovgivningen der har visse inntekter med kilde utenfor Thailand bare vært skattepliktige i Thailand dersom inntekten (pengene) overføres dit og dermed pliktes oppgitt til beskatning der. Selv om Norge i avtalen som et utgangspunkt har akseptert at Thailand skal ha en eksklusiv beskatningsrett til pensjonen, har en ikke vært innstilt på å oppgi en beskatning som ellers følger av vår interne lovgivning i tilfeller hvor den andre staten, på grunn av begrensinger i sin lovgivning, ikke kan utnytte den eksklusive beskatningsretten som avtalen tillegger dem. Dette ville ledet til et utilsiktet skattefritak i begge land. Dette er bakgrunnen for at det i artikkel 23 punkt 3 e) i avtalen er tatt inn en særbestemmelse, en såkalt ”overføringsregel” eller ”remittance”- regel. Bestemmelsen innebærer at Norge beholder retten til å skattlegge inntekter med norsk kilde i den utstrekning Thailand etter sin interne lovgivning ikke skattlegger den fordi den ikke er overført til, eller mottatt i, Thailand. Betingelsen for at en pensjon med kilde i Norge ikke er skattepliktig i Norge, er altså at pensjonen er skattepliktig i Thailand og beskattet der. I denne forbindelse bemerkes at pensjonen vil anses beskattet i Thailand selv om det rent faktisk ikke utlignes noe skatt der på inntekten, når dette skyldes at inntekten er så lav at den faller inn under lovbestemte bunnfradrag i det alminnelige skattesystemet i Thailand. For personer bosatt i Thailand gjelder det altså et ytterligere vilkår for norsk skattefritak utover det som er situasjonen for utflyttede nordmenn i mange andre tilfeller. Da må naturligvis kravene til dokumentasjon tilpasses dette. For å ivareta etterlevelsen av norske skatteregler må det kreves dokumentasjon som er egnet til å godtgjøre at de enkelte vilkårene som er satt for skattefritak i Norge, er oppfylt. I tillegg til å dokumentere bosted etter skatteavtalen må personer bosatt i Thailand altså også dokumentere at pensjonen er oppgitt til beskatning og ansett skattepliktig der. Det er vanskelig å se at ”Statement of Acknowledgement of Foreign Income” som utstedes av Revenue Department i Thailand innebærer noen form for bekreftelse på at inntekten er ansett skattepliktig i Thailand. En slik erklæring kan etter sin ordlyd like gjerne gjelde en innrapportert utenlandsinntekt som Thailand ikke skattlegger fordi den ikke er tatt hjem til Thailand. Dette dokumentet alene kan derfor ikke anses tilstrekkelig til å dokumentere dette forhold. Samtidig legger jeg til grunn at når Thailand skattlegger den norske pensjonen, basert på tilstrekkelig medvirkning fra pensjonisten selv, vil de thailandske skattemyndigheter være i stand til å gi fyldestgjørende attestasjon om denne skattleggingen. Fordi slik attestasjon trolig lettest vil være oppnåelig på etterskudd, dvs. en stund etter inntektsårets utgang, er det åpnet for at attestasjon for foregående år etter omstendighetene kan være tilstrekkelig til å få fritak for norsk kildeskattetrekk for det senere år. Forutsetningen må da være at skattemyndighetene i Thailand er kjent med den løpende, norske pensjonen og dens skatteplikt der, slik at også fremtidig, løpende beskatning der kan forventes, og at ordinær attestasjon som vedlegg til den norske selvangivelsen så bekrefter dette (og gir grunnlag for fortsatt fritak for kildeskattetrekk i Norge).

Jeg kan videre opplyse at en fra norsk side har anmodet om å få avholde et kontaktmøte på embetsmannsnivå med thailandske skattemyndigheter. I lys av det store antallet nordmenn som er berørt av den spesielle skatteavtalen med Thailand, er det ønskelig nå å forsøke å innhente ytterligere og mer presis informasjon om thailandske regler, både for så vidt angår den materielle skatteplikt for utenlandspensjoner, opplysningsplikter, samt om dokumentasjonen som utstedes. Jeg håper at et slikt møte bl.a. kan øke de thailandske skattemyndigheters forståelse av at det behøves noe mer enn det foreliggende standard ”Statement” for å kunne frita norske pensjonister der fra norsk kildeskatt.