Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1747 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I et innlegg i DN 6. september hevder dr. juris Beate Sjåfjell at regjeringen styrer Statoil i det skjulte, gjennom møter mellom OED og Statoil, utenfor generalforsamlingen. Det er ikke uvanlig at aksjonærer har møter med selskapene, men det er problematisk hvis staten gjennom slike møter kommer med styringssignaler. Statsråden tilbakeviste dette i etterkant i DN. Det kan dermed forstås som at regjeringen verken gir signaler i egne møter eller på gen. forsamling.
Kan statsråden redegjøre for praksis og forståelse av saken?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap, redegjør regjeringen for sin eierskapspolitikk. Hovedformålet med statens eierskap er å bidra til langsiktig verdiskaping og industriell utvikling. Eierskapet skal utøves innenfor rammen av allment aksepterte eierstyringsprinsipper.

Ifølge allmennaksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Saker som krever tilslutning fra eierne må tas opp på generalforsamlingen, og få sin avgjørelse gjennom aksjonærdemokratiet på ordinær måte. Staten forholder seg til dette, og avlegger sin stemme på Statoils generalforsamling. Som andre betydelige aksjeeiere er det også slik at Olje- og energidepartementet jevnlig har kontaktmøter med selskapet. I disse møtene drøftes blant annet selskapets resultater, utvikling, arbeid med samfunnsansvar og andre viktige saker. Det tas ingen styringsmessige beslutninger i disse møtene.

Møtene håndteres innenfor rammene som er gitt i selskaps- og verdidpapirlovgivningen, ikke minst hva gjelder hensynet til likebehandling av aksjonærene. Rammene omkring eierstyring er således ikke til hinder for at staten som andre aksjonærer tar opp forhold som selskapet bør vurdere i tilknytning til sin virksomhet og utvikling. De synspunkter staten gir uttrykk for i slike møter er å betrakte som innspill til selskapets administrasjon og styre. Styret har ansvar for å forvalte selskapets eierandeler til beste for alle aksjonærer, og må foreta de konkrete avveininger og beslutninger. Ved styrevalg vil staten også vurdere det arbeidet styret har gjort, og om de strategiske utfordringene selskapet står overfor tilsier endringer i styret. Jeg kan forsikre representanten Skumsvoll om at statens etablerte eierskapspolitikk slik den er presentert for Stortinget ligger fast. Jeg vil fortsette å utøve statens eierrolle i tråd med denne også for Statoil.