Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1753 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I forbindelse med Orklas forestående salg av aksjene i Borregård skoger fremgår av media et betydelig press fra politikere i regjeringspartiene om at Statskog må kjøpe aksjene, nærmest for enhver pris.
Jeg viser til begrunnelsen om Statskogs økonomiske situasjon og ber om jeg kan få svar på hvorvidt departementet eller regjeringen har foretatt eller vil foreta seg noe for å stille friske midler eller garantier til disposisjon for at selskapet kan gjennomføre et slikt kjøp?

Begrunnelse

Det fremgår av pressen at både lokal- og rikspolitikere og tidligere statsministre fra regjeringspartiene ønsker at Statskog SF skal kjøpe aksjene i Borregårds skogseiendommer fra Orkla, og jeg oppfatter at det utøves et betydelig politisk press for at Statskog skal stå igjen med det høyeste bud i den salgsprosessen som nå pågår.
Ut fra den informasjon Stortinget har fått om Statskogs årsregnskap for 2009 via Statens eierberetning, er det ikke mulig å se at selskapet kan være i stand til å forrente på langt nær de investeringssummer som har vært antydet i pressen, gitt de resultater som er kjent fra den nåværende eiers drift.
Hverken de siste års resultater, eller Statskogs balanse og evne til låneopptak tilsier at selskapet har økonomisk evne til å få lønnsomhet av investeringer på dette nivået. Orklas salg er selvsagt en lukket prosess, men gitt at Statskog er med i anbudskonkurransen, så fremstår det som opplagt at selskapet trenger kapital eller garantier fra Staten for å kunne delta. Det bør i så fall være naturlig at landbruksministeren informerer Stortinget om hvorvidt departementet eller regjeringen vil intervenere på noen måte for å sette Statskog i stand til å gjennomføre og gå seirende ut av en prisdrivende anbudskonkurranse ved hjelp av skattebetalernes penger.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til formålsparagrafen for Statskog SF, hvor det bl.a. går fram at foretaket skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer. Det heter også at foretaket kan utføre dette arbeidet gjennom deltagelse eller i samarbeid med andre. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat.

I St.meld. nr 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap (Eierskapsmeldingen), har regjeringen (s. 128-129) nærmere beskrevet målet med statens eierskap. Det går fram at Statskog SF skal sikre en effektiv ressursforvaltning til beste for samfunnet og tilrettelegge for allmennhetens behov for jakt-, fiske og friluftstilbud. Det presiseres her at virksomheten skal drives på et bedriftsøkonomisk grunnlag.

Det er ikke i rammene for Statskog SF noe hinder for å erverve nye eiendommer på et forretningsmessig grunnlag, men kjøp og salg av eiendom på over 30 millioner må i henhold til vedtektene forelegges Landbruks- og matdepartementet. Dersom erverv har en slik størrelse og karakter at det vil kreve økt innskuddskapital, lån eller garantier fra staten, er dette en sak som må forelegges Stortinget.