Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1754 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 29.09.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er politiforums tall noe som statsråden overhodet ikke har hatt kjennskap til og vil statsråden igjen formulere seg slik at gjorde i brev til Høyres leder Erna Solberg, hvor det ble uttrykt at verken POD, politimestre eller han var kjent med disse tallene?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på spm. fra Høyres leder Erna Solberg sendt i juli, hvor statsråden viser til at det er en "ukjent problemstilling" for både POD, politimestre og ham at det skjer en styrt nedbemanning i flere av landets politidistrikter. I siste utgave av "Politiforum" er det hentet inn følgende eksempler fra utvalgte politidistrikt:
Follo: Kuttet 30 stillinger i år. Ansettelsesstopp. ca. 5 millioner i underskudd. Hadde 103 søkere til fire politibetjentstillinger. Ikke sannsynlig at søkere fra årets kull blir ansatt.
Hordaland: Har ca 60 færre stillinger enn i fjor på samme tidspunkt, har tilsettingsstopp og viderefører ikke vikariater. Har innført kjøpestopp på alt over 10 000 kroner. 18 millioner kroner i underskudd.
Gudbrandsdal: Ansettelsesstopp. Har 2,3 millioner i underskudd. Planlagte innkjøp til 250.000 utsettes. Kutt i utdanning og reisevirksomhet med 145.000. Kutt i overtidsbruk fører til høyere terskel for utrykning.
Søndre Buskerud: Har omtrent 14 vakante stillinger for å få budsjettet i balanse. 3 millioner i underskudd.
Sunnmøre: Stillinger blir holdt vakante. En million i underskudd. Høyere terskel for overtidsbruk. Mindre kompetanseheving. Ingen stillinger for nyutdannede å søke på. Foreslår å redusere antall lensmannskontor for å spare husleie.
Asker og Bærum: Kutter 50 stillinger i forhold til 2009. Underskudd på 20 millioner pr første halvår. Kutter planlagte innkjøp av utslitte biler. Har solgt politibåten. Kutt i kompetanseheving.
Det har formodningen mot seg at verken POD, politimestre eller departement har vært ukjente med dette, slik statsråden skriver i sitt svarbrev til Høyres leder.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til mitt svar datert 25.8.2010 til Høyres Stortingsgruppe ved Erna Solberg.

Stortingsrepresentanten legger i sitt spørsmål til grunn opplysninger fra Politiforum, basert på tilbakemeldinger fra lokallagsledere i Politiets Fellesforbund.

Jeg er ukjent med at det planlegges en slik nedbemanning i politi- og lensmannsetaten som Høyre og Politiets fellesforbund påstår. Regjeringen har i perioden 2005-2010 prioritert en betydelig styrking av hele politi og påtalemyndigheten. Budsjettet er økt fra 8,2 milliarder kroner i 2005 til 11,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 3,4 milliarder kroner, dvs. 41,3 %. (Til sammenligning kan nevnes at budsjettet i perioden 2001 til 2005 økte med 1,9 milliarder kroner, dvs. 30 %.). I 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner (trekker man fra pris og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 milliarder kroner). Dette er tidenes største økning i politibudsjettet. Når det gjelder tallfesting av årsverk i politi- og lensmannsetaten, skjer innrapportering til Statens tjenestemannsregisteret hvert halvår. I perioden 2005 til 2010 var den registrerte årsveksten i politiet 1698 årsverk, mens veksten i perioden 2001 til 2005 var 777 årsverk. Seneste registrering var 1.3.2010. Den viser en økning på 691 årsverk fra 2009 til 2010 for politiet. Jeg viser i tillegg til at det er bevilget midler til 106 årsverk fra 1.8.2010 til studenter som gikk ut fra Politihøgskolen i sommer. I forbindelse med RNB 2010 er det også gitt økte bevilgninger innen asyl- og utlendingsfeltet som vil medføre økt bemanning. Som en del av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet, som trådte i kraft 1. oktober 2009, ble det gjort avtale om å øke arbeidstiden med én time for politiansatte. Dette gir en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk som ikke gjenspeiles innrapporteringen fra Statens sentrale tjenestemannsregister.

Regjeringen har prioritert økt bemanning, og lagt til rette for en betydelig stillingsvekst, både gjennom nye stillinger og økt opptak på Politihøgskolen. Bemanningssituasjonen i politiet har vært en utfordring i flere år, først og fremst fordi det er utdannet for få politifolk. Fra et årskull på 360 studenter i 2005, har regjeringen økt antallet politistudenter til 552 i 2009 og rekordhøye 720 studenter i år. Dette gjør vi for å følge opp behovene som ble avdekket i Politidirektoratets bemanningsrapport ”Politiet mot 2020” fra 2008. Politidistriktene tildeles ikke lenger stillinger, men et rammebudsjett der alle midler fordeles ut til det enkelte politidistrikt/særorgan. Det er politidistriktets ledelse som fordeler budsjettet og vurderer om ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder. Dette innebærer at bemanningen i det enkelte politidistrikt kan variere noe fra et år til et annet, avhengig av hvilke andre driftsutgifter eller utgifter til investeringer politidistriktet har det enkelte år. Innenfor visse rammer kan det enkelte politidistrikt selv inngå avtaler om blant annet nye lokaler. Dette vil naturlig nok medføre økte utgifter og bety at andre utgifter må reduseres noe i en periode. Politidirektoratet opplyser at dette har vært tilfelle for Asker og Bærum politidistrikt i 2009 og 2010. Også større organisatoriske endringer i et politidistrikt vil i en kortere periode kunne medføre ikke ubetydelige merkostnader som for et tidsrom kan føre til at f eks personellkostnadene vil måtte reduseres. Politidirektoratet opplyser at dette er tilfelle for Follo politidistrikt. Også større utskiftninger av f eks verneutstyr, våpen og kjøretøy mv. kan føre til at kostnadene må reduseres på andre områder. I forhold til opplysninger fremsatt i Politiforums utgave for september 2010 er det i begrunnelsen til spørsmålet nevnt 6 politidistrikt. Når det gjelder Gudbrandsdal politidistrikt opplyser Politidirektoratet at politidistriktet vil få et mindre underskudd i 2010. Politimesteren opplyser for øvrig at politidistriktet har god måloppnåelse. For de tre andre politidistriktene nevnt i stortingsrepresentantens spørsmål er beskrivelsen av situasjonen i disse politidistriktene ikke i samsvar med den tilbakemeldingen Politidirektoratet har fått fra politimestrene. Hordaland politidistrikt vil trolig få et merforbruk i 2010, men vesentlig mindre enn det nevnt av representanten Oktay Dahl. For Sunnmøre og Søndre Buskerud politidistrikter, ser det ut til at disse politidistriktene vil gå i balanse. Jeg gjør også oppmerksom på at Politidirektoratet har opplyst at det av avgangskullet på 428 studenter fra Politihøgskolen i 2010, nå er 278 som er registrert som lønnsmottakere i etaten. Politidirektoratet opplyser også at det er 190 ledige og planlagte stillinger i etaten. Oversikten over ledige stillinger gjelder alle politistillinger, også stillinger som krever erfaring. Når disse blir besatt, vil det normalt bli ledighet i grunnstilling som de uteksaminerte studentene kan søke på. Det er et mål at denne tilsettingsprosessen skal skje så raskt som mulig. Jeg minner i denne forbindelse om at de som uteksamineres fra Politihøgskolen ikke bare skal bidra til flere polititjenestekvinner og – menn i aktiv tjeneste. Avgangskullet skal også dekke opp for naturlig avgang fra etaten i løpet av et helt år, som for eksempel avgang til pensjon. Det vil derfor naturlig nok være slik at enkelte studenter må vente noe tid før de får jobb i etaten. Politidirektoratet opplyser at de siste årene har 95 pst av de uteksaminerte kullene fått jobb i etaten innen 10 måneder. Som Politiets Fellesforbund er jeg opptatt av å styrke bemanningen i politi- og lensmannsetaten. Utviklingen de siste årene viser at Regjeringen har lyktes i dette arbeidet.