Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1755 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): I Ot.prp. nr 21 (2005-2006) la departementet til grunn at: "Trygdeetaten har fortolket vilkåret om behandling og rehabilitering til også å gjelde tilfeller hvor behandling og rehabilitering ikke nødvendigvis gjør barnet friskt, men hvor det er håp om at barnet kan bli litt bedre."
Vil statsråden bidra til at familien NN fortsatt kan tilkjennes pleiepenger og bidra med sin kompetanse i rehabiliteringen av sin datter, i tråd med Ot.prp. nr 21 og rettens enstemmige kjennelse?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere spørsmål: nr 1487:

"Hva vil statsråden gjøre for å forbedre ordningen med pleiepenger og andre økonomiske støtteordninger for familier som ikke kan være i arbeid på grunn av omsorg for sine pleietrengende barn?"

samt oppfølgingsspørsmål Dok. nr. 15:1571 (2008-2009)

"Hva vil statsråden gjøre for at familien NN og andre i tilsvarende situasjon skal få den hjelpen de har krav på, og vil statsråden bidra til at saken til familien NN blir tatt opp på nytt og behandlet i tråd med intensjonene i NAV reformen, - på en god og ryddig måte?"

Avslag på søknad om pleiepenger fra NAV ble tatt opp til revurdering etter hjemsendelse til ny behandling fra Trygderetten.
Ved behandling av anke (nr. 10 0023) i Trygderetten 18. juni 2010 "Krav om pleiepenger etter folketrygdloven §§ 9-10 og 9-11, ble det slått fast at "Kan barnet rehabiliteres tilsier dette at sykdommen ikke er varig. I praksis har dette vilkåret vært liberalt praktisert. Det kreves bare at det er håp om at barnet blir bedre. Av betydning for rettens syn er uttalelse i Ot.prp. nr 21 (2005-2006) hvor departementet legger til grunn at;

"Trygdeetaten har fortolket vilkåret om behandling og rehabilitering til også å gjelde tilfeller hvor behandling og rehabilitering ikke nødvendigvis gjør barnet frisk, men hvor det er håp om at barnet kan bli litt bedre..."

For at begge foreldre skal ha rett til pleiepenger må det være "behov for det". Kan barnet bli bedre, kan dette etter rettens syn gi grunnlag for å gi pleiepenger ved et langvarig pleieforhold. Det vises videre til at ankemotparten (NAV) ikke har gått inn på om barnet kan bli bedre, at barnets utvikling er for lite beskrevet til at retten har nødvendig grunnlag for å avgjøre saken, hvilken behandling eller rehabilitering barnet får, og hvorfor er det nødvendig at nettopp foreldrene står for denne. "Retten finner etter dette å måtte oppheve det påankede vedtaket og hjemvise saken en ny behandling." "Anken er etter dette ført frem" "Kjennelsen er enstemmig" Brev fra NAV 18.08.10/ sitat fra legeerklæring; "NN har et svært omfattende pleie- og omsorgsbehov som følge av sin hjerneskade. Hun har et svært omfattende rehabiliterings- opplegg som for en stor del ivaretas av hennes foreldre i samarbeid med kommunale instanser som skole, fysioterapeut og logoped".."Foreldrene har ervervet en unik kompetanse i rehabilitering av hjerneskader, og er også helt sentrale i veiledning av assistenter tilknyttet ULOBA- ordningen som er opprettet og administreres av foreldrene selv. Foreldrene er også delaktige i planlegging og rehabiliteringstiltak på skolen. NN profilerer godt på behandlingen hun får og har vist store framskritt siste året. Hun kan kommunisere med ja og nei, er våken og orientert for tid, sted og situasjon. NN har bedre bevegelse og er mindre spastisk. Hun tar selv kontakt for å formidle det hun vil og er kontinent for urin og avføring. Ifølge legen er det uten tvil utsikter til videre bedring. Familien har ikke hatt assistenter siden februar i år. Far følger henne til skolen og i skoletiden. NAV krever nå at det skaffes egne assistenter til både hjem og skole, og foreldrene får beskjed om at de ikke fyller kravene til videre pleiepenger etter §§ 9-11 eller 9-lla, at "Det kan senere søkes om pleie/opplæringspenger ved sykehus/rehabiliteringsopphold og eventuelt ved behov i skoleferier eller omsorgslønn fra kommunen". Far er nå tilkjent 100 % pleiepenger ut september. Måten NAV behandler familien på er umennesklig krevende og svært kritikkverdig! Foreldrene er nedslitt av å slåss mot NAV-systemet. De har også to små gutter som skal følges opp! Alt de ønsker på sikt, er å få tildelt og dele en 100 % pleiepengestilling for å kunne delta med sin viktige kompetanse i rehabiliteringsarbeidet av NN. Samtidig kan begge beholde 50 % stilling ved sine arbeidsplasser, og delta sosialt i samfunnet, noe som er viktig for hele familien.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten til Trygderettens kjennelse av 18. juni 2010, TRR 2010-00213. Det framgår av kjennelsen at Arbeids- og velferdsetatens vedtak ble opphevet og hjemvist til ny behandling. Etter kontakt med NAV Forvaltning har jeg fått vite at saken er vurdert på nytt og at pleiepenger er innvilget for den perioden som Trygderettens kjennelse omfattet. Etter dette har pleiepenger blitt innvilget etter ny søknad fram til 30.09.2010.

Når det gjelder den nærmere begrunnelsen i Trygderettens kjennelse og NAV Forvaltnings nye vedtak, ønsker jeg ikke å kommentere disse nærmere. Som daværende statsråd Dag Terje Andersen påpekte i sine svar på spørsmål nr 1487 og 1571, vil det i enkeltsaker være Arbeids- og velferdsetaten og eventuelt Trygderetten som uavhengig ankeinstans som tar stilling til om vilkårene er oppfylt. Hvorvidt vilkårene for pleiepenger vil være oppfylt på et senere tidspunkt, må vurderes av de instanser som er gitt kompetanse til å behandle enkeltsaker. Jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere de vurderingene som er gjort i den omtalte saken.