Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1757 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 24.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): 11 hørselshemmede førsteårsstudenter får ikke tildelt tolk ved forelesninger på grunn av ressursmangel.
Vi statsråden sørge for at det iverksettes nødvendige tiltak som sikrer tolketjenesten slik at studentene og andre hørselshemmede får oppfylt sine rettigheter?

Begrunnelse

Jeg viser til TV2 Nyhetene 19. august, og har også mottatt bekymringsmelding fra RAFT. Tolketjenestens begrensede kapasitet har lenge vært velkjent. Selv om kultur og fritid har vært nedprioritert ser man nå at manglende kapasitet rammer både studenter og de som har behov for tolketjenester når de skal ut i arbeidslivet. På NAV sin hjemmeside kan man lese følgende:

"Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere for at alle studenter som trenger tolk ved oppstart av nye studier vil få det. Vi er satt til å prioritere studenter som allerede er i et pågående studieløp. Vi vil likevel presisere at vi gjør alt vi kan for at nettopp du skal få dine tolkebehov dekket."


Det er ikke lett å påbegynne et studie når man ikke vet om man får den hjelpen man trenger.
Målet om at alle skal ha like muligheter til utdanning og arbeid oppfylles ikke hvis viktige støttefunksjoner ikke er tilgjengelige. Mange hørselshemmede får ikke sine rettigheter oppfylt, og det er derfor viktig at Statsråden tar tak i saken og sørger for at mangelen på tolketjenester løses raskt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Tolketjenesten ved hjelpemiddelsentralene i arbeids- og velferdsetaten yter tolking til om lag 3500 brukere, herunder studenter. Jeg er kjent med at det fortsatt er et udekket behov for tolker i tolketjenesten. I følge tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk tolketjenesten i 2009 inn 55 893 bestillinger på tolking. Når det ses bort fra oppdrag avbestilt av bruker, var dekningsgraden på 88 prosent.

Det har oppstått en spesielt utfordrende situasjon i Oslo og Akershus denne høsten med hensyn til at 11 hørselshemmede førsteårsstudenter ikke fikk dekket sitt behov for undervisningstolk. Dette har sammenheng med at tolketjenesten i sommer fikk søknader fra 25 nye døve/hørselshemmede studenter som ønsket å starte studiene fra høsten 2010. Tolketjenesten i Oslo/Akershus ga allerede tolking til 35 studenter fra tidligere semester. Det beregnes at en fulltidsstudent utløser fra 2,5 til 3 tolkestillinger per student. I beregningsgrunnlaget inngår forberedelser, forelesninger, ekskursjoner, kollokviearbeid, praksis m.m. Bakgrunnen for at situasjonen er spesielt utfordrende for tolketjenesten i Oslo og Akershus er en kombinasjon av at flere unge døve ønsker å ta høyere utdanning, samt at flere søker seg til hovedstaden og det mangfoldet av studietilbud som finnes her. Jeg har imidlertid fått opplyst at 10 av de 11 studentene som fikk et foreløpig avslag fra tolketjenesten i Oslo og Akershus valgte å fortsette studiet, og satse på at de ville få tolking etter hvert.

Jeg har i brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 17. september 2010 bedt etaten om en snarlig tilbakemelding, med hensyn til å finne løsninger som kan bedre situasjonen på kort sikt, samt en skisse til løsninger på noe lengre sikt. Etter det jeg erfarer er etaten i gang med å engasjere frilanstolker på mer langsiktige og bindende avtaler og med et høyere ukentlig timetall. I tillegg vurderer tolketjenesten muligheten for omprioritering av tolkeressurser blant egne ansatte. Parallelt arbeides det med å bygge ut et tilbud gjennom bildetolking.