Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1759 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 28.09.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke mål for antallet soningsoverførte til Romania har regjeringen satt seg for 2010, 2011 og 2012, forutsatt at antallet dømte holder seg stabilt?

Begrunnelse

Det er gledelig at det har kommet på plass avtale mellom Romania og Norge om soningsoverføring. Det er et tverrpolitisk ønske om at utenlandske kriminelle sendes til soning i hjemlandet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Pr.19 september 2010 sonet 20 rumenere dom i norske fengsler. Av kriminalomsorgen har jeg fått opplyst at ca ti av rumenerne har lang nok dom til å kvalifisere til soningsoverføring etter gjeldende regler. Dette skyldes at det er et krav til minimum 6 måneders gjenstående soningstid når anmodningen om overføring sendes til domfeltes hjemland. Dessuten er saksbehandlingstiden i Romania omstendelig fordi intern lovgivning krever at spørsmålet om soningsoverføring alltid skal domstolsbehandles. Blant annet på denne bakgrunn er bare en rumener overført til soning i hjemlandet hittil i år. Den nylig undertegnede avtalen mellom Norge og Romania om soningsoverføring representerer derfor en viktig milepel.

Den bilaterale avtalen mellom norske og rumenske justismyndigheter har til hensikt å effektivisere og forenkle overføringsprosessen. Domfelte vil etter avtalen kunne overføres raskere enn det som i dag er mulig etter den europeiske konvensjonen. Avtalen legger opp til hurtigere saksbehandling og gir mulighet for soningsoverføring i tilfeller hvor overføring ikke er mulig per i dag. Eksempelvis stiller avtalen ikke krav til utvisningsvedtak for å overføre domfelte ved tvang, så lenge den domfelte er borger av det landet han eller hun skal overføres til. Dette innebærer at anmodningen om soningsoverøring raskt kan sendes til domfeltes hjemland etter at rettskraftig dom foreligger, og at flere domfelte vil kunne vurderes for overføring. Det presiseres imidlertid at det fortsatt vil være et krav om 6 måneders gjenstående soningstid når saken sendes til Romania.

Avtalen er enda ikke trådt i kraft. Før dette kan skje, må det foretas justeringer i Lov om overføring av domfelte. Lovendringsforslaget er nå på høring.

Det er på denne bakgrunn vanskelig å gi noe eksakt tall for hvor mange som kan overføres til Romania de tre neste årene, men antallet må forventes å øke betydelig. Inntil soningsoverføringsavtalen mellom Norge og Romania settes i kraft må saker om overføring behandles etter eksisterende regelverk. Jeg understreker imidlertid at arbeidet med soningsoverføringer generelt sett er høyt prioritert.