Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1761 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 21.09.2010
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 01.10.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Prosjektet grønne energikommuner ble lansert av regjeringen i 2007. 22 kommuner ble plukket ut til å være fyrtårn som skulle gå foran og være en inspirasjon til "tidenes klimadugnad". Aftenposten kunne 12.08.10 berette at det frem til nå er få målbare resultater av prosjektet i de 22 kommunene.
Vil regjeringen sørge for at det blir utarbeidet en evalueringsrapport når prosjektet med klimakommuner utløper ved nyttår, og vil man se på hva som kan ligge til grunn for de manglende resultatene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortingsrepresentant Grimstad viser til oppslag i Aftenposten 12.08.10. Oppslaget bygger på en intern evaluering av deltakerkommunene bestilt av prosjektet. Formålet med denne evalueringen var å granske arbeidet med klima- og energiplanene i 19 av de 22 deltakerkommunene som enten hadde vedtatt eller sendt på høring klima- og energiplaner ved inngangen av 2010. Evalueringen viser at det hovedsakelig har vært gjennomført tradisjonelle planprosesser i kommunene. Men evalueringen viser også at det er satt i gang gode tiltak i mange av kommunene, f.eks. har flesteparten av kommunene satt i gang utbygging av fjernvarmenett og satt av til dels betydelige summer til enøk-tiltak i egen virksomhet.

Formålet med denne evalueringen var å få et bedre grunnlag for å jobbe opp mot kommunene det siste halvåret av programperioden. I tillegg har Vestlandsforskning utført en følgeevaluering av programmene Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner i 2009. (Livskraftige kommuner er en programavtale mellom Miljøverndepartementet og KS. Grønne energikommuner er en tilleggsavtale til Livskraftige kommuner.) Denne evalueringen tok bl.a. for seg opprettelsen av programmet og arbeidsformen. Den overordnede vurderingen var at programmene hadde hatt middels til god effekt med hensyn til å nå sine målsetninger, og med en tendens til økende måloppnåing over tid.

Prosjektet Grønne energikommuner avsluttes ved utgangen av året. Det er viktig at erfaringene fra programmet blir tatt vare på. Det vil bli utarbeidet en sluttrapport fra programmet som oppsummerer erfaringene og resultatene. Rapporten vil bli tilgjengelig for alle kommuner og forhåpentligvis til nytte i deres klima- og energiarbeid.