Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1764 (2009-2010)
Innlevert: 20.09.2010
Sendt: 21.09.2010
Besvart: 28.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vi er kjent med at utkastet til proposisjon for prosjekt rv 2 Kongsvinger - Slomarka i Hedmark er oversendt Samferdselsdepartementet fra Vegdirektoratet.
Når planlegger samferdselsministeren å legge frem proposisjonen for Stortinget?

Begrunnelse

Delstrekningen Kongsvinger-Slomarka er andre utbyggingsetappe av rv 2 mellom Kløfta og Kongsvinger. Reguleringsplanen for denne strekningen ble godkjent i desember 2008. Det har vært ventet at Stortinget ville gi sin tilslutning til bompengeinnkreving i løpet av 2010, og at utbyggingen skulle starte kort tid etter.
Rv 2 er en av de mest brukte veiene mellom Oslo og Sverige, og trafikken har vært sterkt økende. Dagens veistandard er ikke dimensjonert for den store trafikkveksten, og det har vært flere ulykker.
Med oppstart høsten 2010 eller tidlig 2011, vil strekningen kunne åpnes som en firefelts veg i 2014.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2009-2010) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt opp til at prosjektet rv 2 Kongsvinger – Slomarka skal påbegynnes i løpet av første fireårsperiode. De statlige midlene til prosjektet er betinget av at de lokale myndigheter gir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Slike vedtak ble fattet av Hedmark og Akershus fylkeskommuner henholdsvis den 28. og 29. oktober 2009.

Statens vegvesen Vegdirektoratet har nylig oversendt et utkast til stortingsproposisjon om finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger – Slomarka til Samferdselsdepartementet. Saken er nå til behandling i Samferdselsdepartementet og vil bli lagt frem for Stortinget så raskt som mulig.