Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1780 (2009-2010)
Innlevert: 27.09.2010
Sendt: 27.09.2010
Besvart: 04.10.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden redegjøre for fremdriften med etableringen av fagteam for gjennomføring av frivillig dødsstedsundersøkelse når barn dør plutselig og uventet, samt innføringen av en ubetinget etterforskningsplikt for politiet ved slike hendelser?

Begrunnelse

Arbeidet med å styrke barns rettssikkerhet opptar et samlet Storting. Høyre har ved flere anledninger fremmet forslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød, blant annet i Dokument 8:28 S (2009-2010) fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Aspaker, Bent Høie, André Oktay Dahl og Anders B. Werp. Regjeringspartiene fremmet andre forslag, som Høyre anser som den nest beste løsningen. Fremdriften i denne prosessen er svært viktig for barn landet rundt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som kjent vedtok Stortinget 4. mars 2010 å be regjeringen om å legge frem et forslag om etterforskingsplikt uavhengig av mistanke når barn dør plutselig og uventet, og om at det ble innhentet informasjon om hvordan dødsstedsundersøkelser gjennomføres i andre land. Justisdepartementet er i ferd med å sluttføre arbeidet med et høringsnotat om innføring av slik etterforskingsplikt, og har i den forbindelse innhentet informasjon om rettstilstanden i Danmark, Finland, Island, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Forslaget om innføring av etterforskingsplikt forventes å kunne sendes på alminnelig høring i løpet av kort tid. Spørsmål om etableringen av fagteam for gjennomføring av frivillige dødsstedsundersøkelser hører under helse- og omsorgsministeren. Jeg er gjort kjent med at det tas sikte på at ordningen skal iverksettes fra 1. november 2010. Ytterligere spørsmål om dette må rettes helse- og omsorgsministeren.