Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1768 (2009-2010)
Innlevert: 22.09.2010
Sendt: 23.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er statsrådens syn på dyreassistert terapi - dvs. bruk av dyr som del av ulike behandlingsformer - og på hvilken måte vil statsråden bidra til at denne typen behandling kan få større utbredelse i Norge?

Begrunnelse

Nærkontakt med dyr kan ofte ha en helsemessig positiv effekt - både psykisk og fysisk - for mennesker i en behandlingssituasjon.
I Norge har man begynt å systematisere opplæringen og kvalitetssikringen av frivillige som ønsker å stille dyrene sine til rådighet for mennesker som av ulike årsaker er i en behandlingssituasjon. Etter det undertegnede kjenner til har man høstet positive erfaringer med systematiske opplegg av denne art i Norge.
Nodat - Norsk organisasjon for dyreassistert terapi - er en tverrfaglig interesseorganisasjon som arbeider med denne tematikken. Nodat er åpent for alle typer kjæledyr, men har så langt bare kurset terapihunder og førere. Det er stor pågang til disse kursene i form av dyr/førere, og det er ventelister ift. mennesker som ønsker dyreassistert terapi. Organisasjonen har så langt benyttet et amerikansk kurs- og sertifiseringsopplegg, men mener det er behov for å etablere en referansegruppe som kan utvikle en norsk kurs- og sertifiseringsordning. Dette vil være et viktig bidrag for å sikre at denne typen behandling kan få større utbredelse i Norge, og ikke minst ha kvalitets- og sikkerhetsmessige fordeler.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Pasienter og brukere skal sikres tilgang til behandling av god faglig kvalitet. Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess som må forankres organisatorisk hos ledelsen på alle nivåer i tjenesten og prege kulturen i hele organisasjonen. Det påhviler de regionale helseforetakene og kommunene å sørge for at befolkningen sikres helsetjenester av god faglig kvalitet. I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene er det tydelig markert at kvalitetsforbedring må være en kontinuerlig prosess som må forankres hos ledelsen på alle nivåer. De regionale helseforetakene er videre pålagt et ansvar for at nasjonale retningslinjer og veiledere tas i bruk av tjenestene. Som departementets fagdirektorat gir Helsedirektoratet råd og innspill blant annet i utvikling av nye metoder og tilnærminger på helse- og sosialfeltet, og sammenstiller kunnskap og erfaring i faglige spørsmål. Helsedirektoratet gir høy prioritet til utvikling av nasjonale retningslinjer og faglige veiledere i helsetjenesten. Implementering av nye veiledere og retningslinjer skjer i samarbeid mellom kommunene, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet.

Jeg er kjent med at for noen pasientgrupper kan dyreassistert terapi være et viktig supplement. Jeg er informert om at Helsedirektoratet nylig har hatt et møte med Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT) vedrørende organisasjonens ønske om å utarbeide en norsk kurs- og sertifiseringsordning som et bidrag for å sikre denne type behandling i Norge. Helsedirektoratet er godt kjent med at det har vært gjennomført prosjekter vedrørende dyreassistert terapi, og vil arbeide videre med spørsmål knyttet til utvikling av slike tilbud.