Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1772 (2009-2010)
Innlevert: 23.09.2010
Sendt: 24.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen gir i sine festtaler inntrykk av at Norge skal bli Europas batteri. En slik satsing vil kreve betydelig utbygging av effektproduksjon, med tilhørende pumpekraftverk. Energi21 etterlyser økt forskningsinnsats på vannkraft, og mener dagens pumpekraftanlegg er for lite fleksible for å oppnå gode løsninger. Et nasjonalt testsenter bør stå ferdig innen 2016.
Vil statsråden ta initiativ til å få et slikt senter på plass?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg er opptatt av å se på mulighetene som ligger i å utnytte det norske vannkraftsystemet som en effektbalanse i forhold til Europa. Jeg er også positiv til å se på tiltak som kan adressere de teknologiske utfordringene dette kan medføre.

Jeg regner med at stortingsrepresentant Solvik-Olsen i sitt spørsmål sikter til det som kommer frem i delrapporten fra Innsatsgruppen for fornybar kraft i Energi21, som også er omtalt i Teknisk Ukeblad tidligere denne måneden under et intervju med lederen av innsatsgruppen. Der trekkes det blant annet frem behov for bygging av test- og demonstrasjonsanlegg for pumpekraft.

Delrapporten fra Innsatsgruppen for fornybar kraft er et innspill til styret for Energi21 og deres arbeid med å revidere Energi21-strategien som daværende olje- og energiminister Åslaug Haga fikk overlevert fra en strategigruppe 5. februar 2008. Delrapporten er nå ute på offentlig høring.

Styret for Energi21 vil, på bakgrunn av delrapportene fra de ulike innsatsgruppene i Energi21 og tilhørende høringsprosesser, komme opp med en revidert Energi21-strategi til sommeren 2011. Styret vil i den reviderte strategirapporten foreta prioriteringer og gi råd om den videre innretningen på forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi.

Jeg vil forholde meg nærmere til problemstillingen som stortingsrepresentant Solvik-Olsen tar opp når den reviderte Energi21-strategien legges frem. Anbefalingene fra Energi21 vil i første rekke bli fulgt opp gjennom virkemidlene under Norges forskningsråd og Enova.

Jeg vil også minne om at vi har etablert et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) kalt CEDREN, som blant annet ser på hvordan man kan tilpasse vannkraft teknisk og miljømessig til økende behov for balansering av vindkraft og utveksling med Europa. Et av prosjektene under CEDREN er HydroPEAK, som ser nærmere på vannkraft som balansekraft og behovet for tekniske tilpasninger i den sammenheng.