Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1775 (2009-2010)
Innlevert: 23.09.2010
Sendt: 24.09.2010
Besvart: 28.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Skjermingsreglene skal hindre at skatt betales av en risikofri avkastning på investert beløp, men er krevende å praktisere.
Hva sparer skatteytere totalt i skatt ved å benytte seg av skjermingsreglene, og hva er skatteyternes anslåtte samlede kostnader ved å etterleve reglene?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skjermingsfradraget er begrunnet med prinsippet om likebehandling av ulike finansieringsformer og skal sikre at utbytteskatten ikke øker finansieringskostnaden ved ny, norsk egenkapital sammenliknet med andre finansieringskilder.

Ifølge Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer var skattefritt utbytte og gevinst ved salg av aksjer for personlige aksjonærer i 2008 om lag 3,3 mrd. kroner. Det vil si at benyttet skjermingsfradrag reduserte skatten med om lag 900 mill. kroner. Til sammenligning var skattepliktig utbytte om lag 21,8 mrd. kroner og skattepliktig gevinst om lag 12,2 mrd. kroner i 2008. Ifølge Statistisk sentralbyrås aksjestatistikk var beregnet skjermingsfradrag i 2008 om lag 10,4 mrd. kroner og fremført ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år var om lag 11,5 mrd. kroner. Det at en relativt liten andel av skjermingsfradraget ble benyttet må ses i sammenheng med at skjermingsfradraget er knyttet til den enkelte aksje. Fordelingen av utbytteuttaket både mellom aksjonærer og mellom aksjer vil dermed innvirke på hvor stor del av skjermingsfradraget som benyttes det enkelte året.

Aksjonærmodellens virkemåte og reformens administrative kostnader er en del av den pågående evalueringen av skattereformen. Jeg vil komme tilbake til tidspunktet for når evalueringen skal legges fram for Stortinget.