Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1776 (2009-2010)
Innlevert: 23.09.2010
Sendt: 24.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I alle de nordiske land er flere små håndverksfag i ferd med å bli borte fordi det ikke lenger finnes utdannelsesmuligheter for de som ønsker å utdanne seg innen disse fagene, tiltross for at det fortsatt er behov for den kompetansen som fagene representerer i samfunnet.
Hvilke initiativ gjør statsråden for å få fortgang i å få til et nordisk samarbeide om å tilby utdanning innen små håndverksfag?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Nordisk og internasjonalt samarbeid er et aktuelt virkemiddel for bevaring og videreutvikling av enkelte av de små håndverksfagene. Et nordisk samarbeid vil kunne styrke stabiliteten og kvaliteten i utdanningstilbudene gjennom et tilstrekkelig volum av søkere og faglig samarbeid på tvers av landene. Det er derfor en særlig interesse i å samarbeide om små fag, hvor det er få søkere og små læringsmiljøer.

I regi av Nordisk Ministerråd (NMR) arbeides det derfor nå med et samarbeidsprosjekt om et utvalg små håndverksfag. Prosjektet har som mål å utvikle modeller for samarbeid på tvers av landene, utvikle hensiktmessig informasjonsmateriell og komme med forslag til informasjonssteder både nasjonalt og på nordisk nivå til utdanningstilbydere og -søkere. Deltagerne i prosjektet vil blant annet være representanter fra partene i arbeidslivet/fra de aktuelle bransjene, samt representanter fra skoler/utdanningstilbydere.

Prosjektet starter opp høsten 2010 og avsluttes høsten 2011. Det skal legges fram rapport etter avsluttet prosjektperiode.