Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1777 (2009-2010)
Innlevert: 24.09.2010
Sendt: 24.09.2010
Besvart: 04.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Hvert år opplever en at flere skoleelever ikke møter opp til skolestart. Dette er et særlig utbredt problem i Oslo blant elever med minoritetsbakgrunn.
Mitt spørsmål til statsråden er om myndighetene har kontroll på omfanget av denne situasjonen, og hvordan en mener nasjonale myndigheter bør sikre at problemet reduseres?

Begrunnelse

I artikkelen ”Sporløst forsvunnet” i Aftenposten 23.09.10 fremkommer det at det ved flere Oslo-skoler er forsvunnet elever. Også resultater fra undersøkelser HRS har foretatt tyder på at dette er et stort problem, og at dette spesielt gjelder for minoritetselever. Se blant annet HRS-notatet ”De glemte barna”.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring iht. opplæringsloven § 2-1. Det er foreldre eller andre som har omsorg for eleven som har ansvaret for å påse at barna får den pliktige grunnopplæringen, jf. opplæringsloven § 2-1 femte ledd og barneloven § 30 annet ledd. Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til offentlig grunnskoleopplæring for alle barn som er bosatt i kommunen, jf. opplæringsloven § 13-1. Dersom en elev uten å ha rett til det er borte fra den pliktige opplæringen kan foreldrene eller andre som har omsorg for eleven på visse vilkår straffes med bøter. Problemet for mange kommuner er at en del foreldre ikke sier i fra til skolen eller melder fra til folkeregisteret når de flytter/reiser til utlandet for å oppholde seg der en lengre periode. Resultatet blir da at skolen og kommunen må bruke tid og ressurser på å lokalisere elever som ikke møter opp på skolen. Representanten stiller spørsmål om myndighetene har kontroll på omfanget. Etter regelverket i dag er det skoleeier dvs. kommunen eller fylkeskommunen som har ansvaret for dette. Kommunene og skolene vet hvor mange barn som skal møte til skolestart, og det er viktig at de lokalt følger opp disse elevene. Jeg vil vise til at nasjonale myndigheter allerede har iverksatt tiltak for å veilede bl.a. foreldre og foresatte med sikte på å redusere problemet. Utdanningsdirektoratet ga i 2007 ut veilederen: ”Minoritetsspråklige barn og ungdom på skole i foreldrenes opprinnelsesland” til foreldre, lærere, rådgivere og ledere i skole og barnehage. Veilederen gir informasjon om hva som må gjøres før avreisen fra Norge. Blant annet informeres det om foreldrenes forpliktelse til å melde fra til folkeregisteret og eventuelt andre instanser om utenlandsopphold. Veilederen er gitt ut på flere språk: norsk, engelsk, urdu, somali og tyrkisk. At barn ikke møter til skolestart eller har langvarig fravær er alvorlig. Ansvaret for å følge disse elevene ligger på kommunene. Alle kommuner som er berørt av problemet må ha gode rutiner for dette, slik enkelte kommuner allerede har laget. For å sikre likebehandling av denne type saker, og for å sikre at barn i skolealder får oppfylt sin opplæringsrett og plikt, vil jeg sørge for at det blir utarbeidet en veileder for hvordan skoleeier systematisk skal håndtere problemstillingen vedrørende barn som ikke møter på skolen. Ved utarbeidelse av en veileder vil det være viktig å innhente synspunkter fra andre relevante instanser, som for eksempel barnevernet og politiet.