Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1785 (2009-2010)
Innlevert: 27.09.2010
Sendt: 28.09.2010
Besvart: 05.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): På hvilket tidspunkt nedsatte kunnskapsdepartementet en egen gruppe som skal bekjempe antisemittiske og rasistiske holdninger i skolen, hvem deltar i denne gruppen, hva er gruppens mandat, og hvilke konkrete tiltak har denne gruppen så langt bidratt med for å bekjempe antisemittisme?

Begrunnelse

Flere presseoppslag i vår påpekte en økende antisemittisme i Norge, og et av resultatene av dette var mobbing av jødiske skolebarn i norske skoler.
Ifølge oppslag på TV 2 nyhetene 5. juni hevder kunnskapsministeren at hun vil bekjempe jødehat i Norge. "Vi skal ikke tolerere antisemittisme i norske skoler" skal kunnskapsministeren ha uttalt til landstyremøtet i Sosialistisk Venstreparti ifølge TV 2. Kunnskapsministeren hadde fått rapporter om en gryende antisemittisme blant norske elever, og ifølge samme oppslag hadde hennes departement nedsatt en egen gruppe som skulle se på hvordan man kan bekjempe antisemittiske og rasistiske holdninger i skolen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Den 04.05.10 nedsatte jeg, blant annet på bakgrunn av rapporter om hets av jødiske skolebarn, arbeidsgruppen som skal se på rasisme og antisemittisme i skolen. Diskriminering og hets på bakgrunn av religiøs, etnisk eller kulturell tilhørighet må møtes med samme nulltoleranse som all annen mobbing i skolen. Arbeidsgruppen skal komme med forslag om hvordan man kan bekjempe antisemittisme og rasisme i skolen.

Arbeidsgruppens medlemmer er:

Leder: Inge Eidsvåg

Skoleledelse: Signe M. Natvig Andreassen

Lærer: Per Olav Kallestad

Lærerutdanningsinstitusjon: Oddrun Bråthen

FUG: Are Johansen

Det Mosaiske Trossamfund: Chava Savosnik

Islamsk råd: Senaid Koblicia

Professor, UiO: Oddbjørn Leirvik

Politiet: Bjørn Øvrum

Antirasistisk senter: Kari Helene Partapuoli

Arkivet: Aslak Brekke

Gruppens mandat er:

Innledning

Opplæringsloven slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler ”har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. (§9a – 1). I den nye formålsparagrafen legges det vekt på at opplæringen i skole og lærebedrift skal gi elevene og lærlingene ”historisk og kulturell innsikt og forankring”. Den skal ”gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den einskilde si overtyding” – og ”alle former for diskriminering skal motarbeidast”. (§1 – 1).

Arbeidsgruppen bør, så langt det er mulig, kartlegge og søke forklaringer på utbredelsen av rasisme og antisemittiske holdninger blant elevene.

Arbeidsgruppen bør i sitt arbeid inkludere relevante dokumenter, som bl.a. Prinsipper for opplæringen (2006), Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009), samt sluttrapporten fra International Civic and Citizenship Education Study (juni 2010).

Arbeidsgruppen skal vurdere og komme med anbefalinger om:

- Hvordan skolen kan arbeide systematisk og helhetlig mot rasisme, antisemittisme og diskriminering på bakgrunn av elevers etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet.

- Hvordan skoleledere og lærere bedre kan håndtere konflikter mellom elevene, som har sin rot i religiøse, etniske, kulturelle eller politiske motsetninger.

- Hvordan skolen bedre kan samarbeide med foreldre/foresatte om deres betydning for formingen av barns verdier og holdninger.

- Hvordan skolen kan utvikle redskaper for tidlig å avdekke uønskete holdninger og atferd blant elever og lærere.

Gruppen skal levere sin rapport 12.01.11. Jeg har ikke forutsatt at gruppen skal foreslå tiltak før denne fristen.