Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1788 (2009-2010)
Innlevert: 28.09.2010
Sendt: 28.09.2010
Besvart: 11.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Det bygges 14 km dobbeltspor på jernbane fordelt på 7 entrepriser. 7 entreprenører må holde brakkerigg og lokal administrasjon.
Vil statsråden sørge for at Jernbaneverket gjennomfører byggeprosjekter på en måte som sikrer kvalitet, effektivitet og lønnsom planlegging og utførelse med færre entrepriser på relativt korte strekninger?

Begrunnelse

Etter årtier med venting er utbygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Holm i Sande, gjennom Holmestrand og frem til Nykirke i gang.
14 km dobbeltspor er delt opp i hele 7 entrepriser. 7 entreprenører må holde brakkerigg og lokal administrasjon. Dette kan ikke være billigste alternativ? Hvorfor får Jernbaneverket lov til å holde på slik?
Det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke består av tunneler fra Holm i nord til utgangen ved Hellandbroene i sør. Byens nye jernbanestasjon finner sin plass i fjellhallen i Holmestrandsfjellet.
Og det skal sprenges mye de kommende årene! Hele 12,3 kilometer med tunnel skal bygges, og omtrent 1,8 millioner tonn med kompakte steinmasser skal fraktes bort. Disse 14,1 trase km koster 5,6 mrd. kroner.
Den nye traseen på i alt 14,1 km representerer den hittil største satsingen i den pågående moderniseringen av Vestfoldbanen.
Strekningen dimensjoneres for hastigheter på 250 km/t og har en kostnadsramme på 5,6 milliarder.
Prosjektet inkluderer også fjellhall i Holmestrandfjellet til stasjonen.
Prosjektet er delt inn i sju grunnentrepriser, hvorav fem er rene tunnelentrepriser og en er bygging av ny kollektivterminalen i tilknytning til stasjonen.
Den første grunnentreprisen som er i gang er UHN 03 Holm entreprisen - som består av 1800 meter tunnel og 1600 meter dagsone. Den startet med bygging av anleggsveier og riggområde på Holm 28. juni i regi av Skanska AS.
Neste entreprise som skal i gang er UHN 01 Sjøskogenentreprisen - som består av 4000 meter tunnel. Denne starter opp i august.
Det er Leonhard Nilsen og Sønner AS som skal drive denne kontrakten.
Etter planen skal det nye dobbeltsporet stå ferdig sommeren 2015.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det framgår av begrunnelsen at det konkrete eksempelet i spørsmålet gjelder utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfold- banen. Kontraktsstrategien for gjennomføringen av prosjektet ble bl.a. behandlet i den eksterne kvalitetssikringen (KS2), jf. Prop. 127 S (2009-2010). Konklusjonene fra kvalitetssikringen er bl.a. at Jernbaneverkets analyser og valg av kontraktstrategi og entrepriseinndeling er godt begrunnet og tilpasset prosjektet.

Både Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket er opptatt av at prosjektene planlegges og gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte innenfor de rammer som gis. For å sikre dette utarbeides det derfor en kontraktsstrategi for hvert enkelt prosjekt. Her vurderer Jernbaneverket også entrepriseinndelingen. Denne må kunne gi rom for en hensiktsmessig budsjett- og prosjektstyring. Viktige hensyn i entreprise- inndelingen er også å sikre god konkurranse om oppdragene, sikre kvaliteten i gjennomføringen og sikre at prosjektet gjennomføres på en effektiv og rasjonell måte (herunder evt. stordriftsfordeler ved større entrepriser), med en håndterbar og hensiktsmessig risikofordeling. Kontraktsstrategien for prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke er basert på 5 entrepriser for tunnelen, 1 entreprise for kollektivterminalen i Holmestrand, samt 4 gjennomgående fagdelte entrepriser for jernbaneteknikk.

Jernbaneverkets erfaring er at store entrepriser/pakker av entrepriser gir redusert konkurranse og høyere prosjektkostnader. For eksempel på prosjektet nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika inviterte Jernbaneverket entreprenørene til å gi samtidig tilbud på flere delentrepriser, slik at entreprenørene kunne gi «rabatt» ved tildeling av flere entrepriser. Tilbudene viste imidlertid et pristillegg for en slik sammenslåing av delentreprisene. Jernbaneverket opplyser at en årsak til dette kan være at entreprenørene har vurdert et ekstra risikopåslag ved en slik sammenslåing.

Som ledd i arbeidet med å utvikle leverandørmarkedet deltar Jernbaneverket sammen med Statens vegvesen, fylkeskommunene og bransjen, i en «policygruppe» der det blant annet ses på samhandlingen mellom aktørene og nye gjennomføringsmodeller for entrepriser.

Jeg viser til ovenstående og har ikke grunnlag for å overprøve Jernbaneverket entrepriseopplegg på dobbeltsporprosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke.