Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1792 (2009-2010)
Innlevert: 28.09.2010
Sendt: 29.09.2010
Besvart: 06.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Har Nav muligheter for å overprøve medisinske vurderinger gjort av både primær- og spesialisthelsetjeneste og dermed nekte å utbetale pleiepenger, stikk i strid med medisinske råd, og vil arbeidsministeren sørge for en gjennomgang av praksis på denne typen saker?

Begrunnelse

En mor til et prematurfødt barn med sammensatt sykdomsbilde har fått avslag på sin søknad om pleiepenger med bakgrunn i at Nav tolker dette til å være en varig diagnose. Denne tolkningen er stikk i strid med medisinske vurderinger gjort av fagpersoner innenfor nær sagt alle deler av helsevesenet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten til at en mor til et prematurfødt barn med sammensatt sykdomsbilde har fått avslag på sin søknad om pleiepenger med bakgrunn i at Arbeids- og velferdsetaten tolker dette til å være en varig diagnose, selv om medisinsk personell vurderer dette annerledes.

Retten til pleiepenger ved sykt barn fremgår av folketrygdloven § 9-10 og § 9-11. Etter

§ 9-10 kan det til en person som har omsorg for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk i sykehus, gis pleiepenger hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger etter § 9-10 tilstås når pleiebehovet strekker seg over mer enn syv kalenderdager. Etter § 9-11 kan det til en person som har omsorg for barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, gis pleiepenger. Når sykdommen må anses som varig, er retten til pleiepenger begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil.

Til hjelp for å avgjøre rett til pleiepenger etter bestemmelsene i folketrygdloven er det utarbeidet retningslinjer (rundskriv) til bestemmelsene. Her har man sagt noe om ulike typer diagnoser/tilfeller. Når det gjelder for tidlig fødte barn, som det er vist til i begrunnelsen for spørsmålet fra representanten Kjos, er det gitt retningslinjer for anvendelsen av § 9-11 i slike tilfeller. Retningslinjene er i samsvar med anbefalingene fra en arbeidsgruppe hvor prematurforeningen og medisinsk fagmiljø deltok.

Det er Arbeids- og velferdsetaten som er tillagt avgjørelsesmyndighet i spørsmål om rett til pleiepenger etter folketrygdloven. Det er legens oppgave å være medisinsk sakkyndig. Legen skal gi en beskrivelse av barnets medisinske tilstand. Denne beskrivelsen er et ledd i etatens vurdering av om vilkårene for rett til ytelse etter loven er oppfylt. Dersom etaten er i tvil om vilkårene for å tilstå ytelse er oppfylt, kan man innhente synspunkter fra egen rådgivende lege. Arbeids- og velferdsetaten avgjør deretter saken på selvstendig grunnlag, og innestår dermed for avgjørelsen vis á vis brukeren og senere i en eventuell klage- og ankeprosess.