Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1794 (2009-2010)
Innlevert: 29.09.2010
Sendt: 30.09.2010
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 07.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I lys av å være minister for barns rettigheter:
Mener statsråden det er viktig at alle barn, uavhengig av sosial tilhørighet og foreldrenes økonomi, bør ha rett til briller når de har behov for det, og vil statsråden være pådriver for tiltak som likebehandler synssvekkelse med andre helseplager slik at kostnader til barns briller dekkes på samme måte som det offentlige dekker barns kostnader i forbindelse med andre helserelaterte forhold?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål til barneministeren datert 17. september 2010 (spm. 1732) som dessverre ble oversendt arbeidsministeren. Oversendelsen er etter mitt syn feil fordi jeg ville ha barneministerens syn på regelverket og ikke ett sted i spørsmålet bes det om en redegjørelse for regelverket. Svaret fra Arbeidsministeren var ikke i nærheten av det spørsmålet dreide seg om, i det hun naturligvis bare forholder seg til å forklare regelverket. Det er ingen uklarheter med regelverket og jeg har ikke behov for å vite mer om det. Ei heller trenger jeg å vite at NAV sjeldent avslår søknad om støtte til briller i de tilfeller hvor det foreligger øyesykdom som ikke bare er nærsynthet eller langsynthet. Det er jo selvfølgeligheter!
Barn som er nærsynte eller langsynte må selv bekoste briller, med mindre de lider av en øyesykdom. Tilbudet til barn i familier med dårlig råd er å kontakte sosialtjenesten og få sosialstønad. Det er selvfølgelig en belastning for familien.
Vi er opptatt av å gi barn like muligheter til å lykkes både i skole og liv. En rekke ordninger er på plass for å jevne ut sosiale forskjeller og det er gjort mye arbeid for å hindre at barn skal leve i fattigdom i Velferds-Norge. Blant viktige tiltak for å sikre likest mulig utgangspunkt for barn er tilgangen til gratis helsehjelp inkludert tannhelse.
Barn som ser dårlig og ikke får tilgang til briller vil naturligvis lese dårligere, de vil bli raskere trøtte og slitne på skolen og de vil miste evnen til å vurdere og se omgivelsene sine skikkelig. Barn får gratis synstest, men dersom det avdekkes at barnet ser dårlig, stopper angivelig Velferdsstatens velvilje og de må klare seg selv. Briller kan være ganske kostbart i en del tilfeller og briller må ofte byttes ut fordi barns syn endrer seg veldig fort.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg viser til mitt brev til Stortingets president av 24. september 2010, hvor jeg gir et svar på det samme spørsmålet fra representanten Anundsen. Spørsmålet ble også den gangen stilt i brev av 17. september 2010 til barne- likestillings- og inkluderingsministeren, og ble overført meg som arbeidsminister. Anundsen redegjør i sin begrunnelse for hvorfor han stiller spørsmålet på nytt. Han mener at oversendelsen til arbeidsministeren var feil fordi han ville ha barneministerens syn på regelverket.

Som ansvarlig statsråd for det aktuelle regelverket er det jeg som svarer på spørsmålene på vegne av Regjeringen. Spørsmålet er derfor overført til meg også denne gangen.

I mitt brev av 24. september redegjorde jeg for regelverket, herunder at det er gjort visse unntak for barn/unge under 18 år, og noen erfaringer med hvordan regelverket praktiseres.

Jeg vil nå bare tilføye at de unntakene som er gjort i gjeldende regelverk, blant annet er knyttet til de hensynene representanten Anundsen legger vekt på i sin begrunnelse. Jeg har merket meg ønsket om å utvide ordningen i retning av at det også skal kunne gis stønad til briller eller kontaktlinser ved vanlige brytningsfeil. En evt. slik utvidelse vil ha budsjettkonsekvenser, og vil måtte vurderes i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.