Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1799 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 30.09.2010
Besvart: 11.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I Finansavisen 30/9-10 innrømmer Skattedirektoratet at deres fremstilling av betydelige forenklinger og redusert byråkrati for næringslivet ift. skjemautfyllinger har betydelige mangler. Det vil være svært alvorlig hvis en ikke kan stole på etatenes rapportering om forenklinger, eller at forenklingsarbeidet skjønnmales.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre kvaliteten på tall og rapporter om forenklingsarbeidet i departementer og etater?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen ønsker at bedriftene skal bruke mest mulig av tiden sin på produksjon og tjenesteyting som skaper arbeidsplasser og verdier, og minst mulig unødig tid på etterlevelse av offentlig regelverk. Derfor er vi opptatt av å følge med på bedriftenes tidsbruk knyttet til offentlige krav.

Oppgaveregisterets belastningsstatistikk viser beregnet arbeidsbelastning knyttet til håndtering av statlige skjemaer. Den enkelte etat rapporterer selv inn estimater for tidsforbruk ved forarbeid og utfylling av skjemaene. Det rapporteres også inn endringer, eksempelvis når skjemaer går fra å være papirbaserte til å bli tilgjengelige elektronisk. Det understrekes at belastningstallene er estimater, som kun kan brukes som en indikasjon på hvordan det totale belastningsnivået endres over tid.

Verken Oppgaveregisteret, etatene eller regjeringen har noen interesse av å overdrive eller underdrive innsparingstiltak. Tvert imot er vi opptatt av at tallene skal være så korrekte som mulig. Oppgaveregisteret har derfor god dialog med etatene om deres innrapporteringer til registeret. Når feil oppstår, slik som i tilfellet med Skattedirektoratet, tas det på alvor, og Oppgaveregisteret følger aktivt opp den aktuelle etat.

Nærings- og handelsdepartementet har i perioden 2006-2009 gjennomført en kartlegging av alle administrative krav i lover og forskrifter. I denne forbindelse er bedriftene selv blitt spurt om ressursbruk knyttet til oppfølging av offentlige krav. Denne kartleggingen dekker flere opplysninger enn Oppgaveregisterets statistikk, som kun inneholder tidsbruk knyttet til statlige skjemaer. Kartleggingen viser også at et flertall av de kartlagte prosessene er av stor betydning for bedriftenes egen verdiskaping.

Jeg er opptatt av å få til konkrete resultater i forenklingsarbeidet. Derfor er det i samråd med Justisdepartementet igangsatt en enkeltpersonsutredning som skal se på forenklinger i aksjeloven for å vurdere om aksjeloven kan tilpasses bedre til de minste bedriftenes behov. Vi fremmer også et forslag om forenkling av signeringskravene i enhetsregisterloven og foretaksregisterloven. I tillegg fortsetter vi arbeidet med å videreutvikle Altinn, som er en stor satsing fra regjeringens side. Så langt det lar seg gjøre, måler og tallfester vi konsekvensene av de forenklingene som gjennomføres. Jeg er opptatt av at kvaliteten på også denne delen av arbeidet skal være god.