Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1801 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 30.09.2010
Besvart: 11.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til brev fra advokatfirmaet Hjort, Oslo datert 19.6. om innsyn i dokumenter knyttet til konsesjon for Fakken vindkraftverk og til departementets svar datert 28.9. der forespørselen avvises for så vidt gjelder vurderinger gjort av to departementer med begrunnelse "sikre forsvarlig intern avgjørelsesprosess". Denne saken har hatt en sentral rolle i høstens mediabilde. Full innsikt i saksbehandlingen er helt avgjørende.
Kan jeg få oversendt de dokumenter som i svarbrevet holdes tilbake?

Begrunnelse

Tildeling av konsesjon til Fakken vindkraftverk har kommet i fokus grunnet Troms Krafts støtte til Senterpartiet i forkant av tildelingen av konsesjon. Ordet korrupsjon har vært langt framme i debatten og det er helt avgjørende for gjenoppretting av tilliten til saksbehandlingen i departementet at alle parter har full innsikt i og kan danne seg sitt eget inntrykk av hele saksbehandlingen. Slik saken har utviklet seg, er det ingen grunn til å holde dokumenter som inneholder informasjon om saksutredningen hemmelig. Hensynet til almenhetens og partenes tillit til saksbehandlingen må veie mye tyngre enn interne argumenter til behov for hemmelighold. Departementets begrunnelse for å nekte innsyn, indikerer at dokumentene har vært av betydning for avgjørelsesprosessen. Når det er reist spørsmål om støtten Senterpartiet har mottatt har påvirket departementets avgjørelser, blir det ytterligere viktig å få innsyn i disse dokumentene.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg finner det her nødvendig å vise til den presisering jeg har gitt i mitt første svar til Kontroll- og konstitusjonskomitéen i brev av 6.d.m. Komitéen stilte spørsmål om behandling av konsesjonssøknader blant annet fra Troms Kraft AS. Som det fremgår av mitt svar ble konsesjon for Fakken vindkraftanlegg meddelt i november 2008. Troms Kraft AS involveres imidlertid etter hva som er opplyst i fornybarprosjektet til Senterpartiet først i august 2009. Det var derfor ikke grunnlag for å gå nærmere inn på denne konsesjonssaken i mine svar til Kontroll- og konstitusjonskomitéen.

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å endre avslaget på innsyn i interne dokumenter knyttet til departementenes behandling av klagesaken på konsesjon til Fakken vindkraftverk. Etter min vurdering er det nødvendig å unnta de interne dokumentene av hensyn til en forsvarlig intern avgjørelsesprosess i denne og i fremtidige klagesaker.

Olje- og energidepartementet stadfestet for øvrig NVEs vedtak om utbygging av Fakken vindkraftverk samtidig som Miljøverndepartementet fattet vedtak om statlig reguleringsplan for vindkraftanlegget etter plan- og bygningsloven.