Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1802 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 30.09.2010
Besvart: 05.10.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vil statsråden vurdere å instruere Samordna opptak å innføre de nødvendige rutiner for å sikre at personer uten lovlig opphold i Norge ikke tildeles studieplass ved norske universiteter og høyskoler?

Begrunnelse

I et innslag på NRK 10.september fortelles det om en person uten lovlig opphold i Norge som har studert til en masterutdannelse ved et norsk universitet eller høgskole, og som også har skrevet bok om sitt ulovlige opphold i Norge. Vedkommende er i følge NRK-oppslaget langt fra den eneste personen i samme situasjon som har fått en skattebetalerfinansiert utdannelse i Norge uten å ha lovlig opphold. Når personer som søker høyere utdannelse ved universitet eller høgskole i Norge via Samordna opptak er det ikke nødvendig å oppgi fullstendig personnummer i Norge, og dermed synes det som fritt frem for enhver å motta høyere utdannelse i Norge selv om denne personen ikke oppholder seg lovlig i Norge, enten vedkommende er kommet hit for å søke beskyttelse eller av andre grunner.
I et samfunn som det norske der man hvert år disponerer begrensede velferds- og samfunnsgoder som skal komme befolkningen til del, synes det som en forutsetning at alle som nyter av og deler disse godene aksepterer den samme samfunnskontrakten og er en del av samfunnet og med lovlig opphold. At skattebetalerne så skal finansiere høyere utdannelse for personer uten lovlig opphold blant oss, virker på mange som juks med felles goder som andre må produsere for at andre skal nyte godt av. Dermed har man opphevet prinsippet om "å gjøre sin plikt og kreve sin rett".

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen om rutiner for å sikre at personer uten lovlig opphold i Norge ikke tildeles studieplass ved norske universiteter og høyskoler.
I utgangspunktet må alle utlendinger som ikke kommer fra EU/EØS-området og som ønsker å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder ha oppholdstillatelse. Dette gjelder også studenter, som kan søke om en egen oppholdstillatelse for studenter.
For å få opphold til studier må man som hovedregel ha fått tilsagn om studieplass ved en offentlig godkjent institusjon på høyskole- eller universitetsnivå. Utdanningen må være på fulltid, og gi rett til full støtte i Statens Lånekasse. Dette kravet gjelder selv om studenten skal finansiere oppholdet på annen måte enn gjennom lån fra Statens Lånekasse.
Samordna opptak tilrettelegger for tildeling av studieplasser ved universiteter og høyskoler gjennom nasjonal opptaksmodell. Det er institusjonene selv som tildeler studieplasser, og de må kontrollere at vilkårene for å starte studiene er oppfylt. Samordna opptak er således ikke ansvarlig for tildeling av studieplass. Etter at et universitet eller en høyskole har utstedt studentbevis og studiet er påbegynt, vil institusjonen i begrenset grad etterprøve at vilkårene er oppfylt.
I den saken representanten Amundsen viser til, har vedkommende ved en feil fått utstedt studiebevis og anledning til å studere uten at nødvendig og riktig dokumentasjon har vært forelagt institusjonen, og institusjonen vil derfor gå igjennom sine rutiner.
På bakgrunn av den aktuelle saken og de opplysningene som har kommet frem, vil Kunnskapsdepartementet ta initiativ til å vurdere om rutinene i universitets- og høyskolesektoren knyttet til problemstillingene som her er tatt opp er tilfredsstillende. Jeg vil imidlertid understreke at spørsmålet om oppholdstillatelse først og fremst er en sak mellom den som søker opphold og utlendingsmyndighetene, og at det er Justis- og politidepartementet som har hovedansvaret for innvandringssaker.