Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1811 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Besvart: 07.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Innsats mot trygdemisbruk er en viktig faktor for å sikre oppslutning om velferdssamfunnet og for å sørge for at kun de som har rett på trygd, får trygd. I Hamar Arbeiderblad 30. september 2010 uttaler en Nav-direktør at systemet er lagt om og at det nå er "nedprioritert å anmelde folk for trygdesvindel".
På hvilken måte er systemet lagt om, og hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i forholdet, slik at oppslutningen om velferdssamfunnet ikke svekkes?

Begrunnelse

Stortinget har ved flere anledninger behandlet forslag om å gjøre sterkere innsats mot trygdemisbruk. Saken som i dag belyses av Hamar Arbeiderblad viser at det er ressursmangel og sentralisering som er årsaken, noe som også bekreftes av fylkesdirektøren i Nav Hedmark:

"Ifølge Bjørn Lien, som er fylkesdirektør i Nav Hedmark, er det prioriteringer av ressurser og en sentralisering av trygdemisbrukssaker som er hovedårsaken til at færre blir anmeldt."

Dette står i sterk kontrast til den oppmerksomhet et samlet politisk miljø har ønsket å rette mot det samfunnsproblem som trygdemisbruk er. Det er derfor viktig at statsråden går inn i saken og retter opp forhold som ikke fungerer i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger, slik at innsatsen mot trygdemisbruk kan styrkes, ikke svekkes.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Innledningsvis vil jeg understreke at arbeidet med å forebygge og avdekke trygdemisbruk er viktig bl.a. for å sikre velferdsordingenes legitimitet i befolkningen. Jeg har derfor gitt føringer i tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsetaten for 2010 om at det skal arbeides systematisk med å avdekke og forebygge trygdemisbruk. I budsjettforslaget for 2011 har jeg videre lagt opp til at Arbeids- og velferdsetatens arbeid på dette området styrkes med 5 mill. kroner.

I arbeidet med å bekjempe trygdemisbruk er regelverket skjerpet. Senest i fjor fikk etaten og forsikningsselskapene adgang til å utveksle opplysninger om personer som har fått eller forsøkt å skaffe seg urettmessige utbetalinger. Etaten har også et nært og godt samarbeid med andre etater, som for eksempel skatteetaten og politiet, for å avdekke og følge opp misbrukssaker.

Departementet har videre tatt initiativ til å gjennomføre et FOU-oppdrag om misbruk av sykepengeordningen. Et viktig formål er å undersøke eventuelle mørketall om misbruk av ordningen med sikte på å iverksette mer målrettede tiltak for å bekjempe trygdemisbruk.

Arbeids- og velferdsdirektøren har orientert meg om at tallet på anmeldelser for trygdemisbruk i 2010 gikk ned med om lag 37 pst i annet tertial sammenlignet med samme tertial i fjor. Ifølge direktoratet er en hovedårsak til nedgangen i antall anmeldelser at etaten har prioritert å redusere saksbehandlingstidene og restanser på utbetaling av ytelser, og at omfanget av feilutbetalingssaker som sendes til strafferettslig vurdering i samme periode, er noe redusert. Jeg vil imidlertid fremheve at Arbeids- og velferdsdirektøren har orientert meg om at det nå gjennomføres flere kontroller underveis i saksbehandlingen enn tidligere. Etaten har også iverksatt flere forebyggende tiltak, og etterkontrollene for å avdekke misbruk er intensivert. Alt i alt er sjansene nå større for å bli oppdaget enn tidligere.