Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1814 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Besvart: 08.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det skjer alt for mange ulykker på det norske veinettet, og så langt i år har det vært en økning i antallet drepte på vegen i forhold til fjoråret.
Kan jeg derfor be om en oversikt over de 10 verste ulykkesstrekningene i hvert fylke (henholdsvis på riks og fylkesveger), samt en oversikt over hvilke konkrete planer, kostnadsoverslag og antatt bevilgningstidspunkt man har for å utbedre disse strekningene?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I perioden fra 1. januar til 30. september i år er det registrert 163 drepte i vegtrafikken. Dette er 3 færre enn i samme tidsperiode i fjor. Juni og juli var måneder med relativt mange drepte, mens antallet i mai og september var betydelig lavere enn i 2009. Antall hardt skadde hittil i år ligger 6 – 7 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor.

Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) NTP 2010-2019 legger til grunn at det skal være en kraftig opptrapping til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer på riksvegnettet (Programområde Trafikksikkerhetstiltak). Sammenliknet med det årlige beløpet som er lagt til grunn i NTP 2006-2015 er det prioritert nær en fordobling i planperioden 2010-2013 og en ytterligere økning med 50 prosent fra 2010-2013 til 2014-2019. I tillegg til innsatsen innenfor Programområde Trafikksikkerhetstiltak er det prioritert en rekke større investeringsprosjekter av stor betydning for trafikksikkerheten. Tiltak for å hindre møteulykker, utforkjøringsulykker og påkjørsel av myke trafikanter vil bli gitt høyeste prioritet som følge av at det er disse ulykkestypene som har de alvorligste konsekvensene.

Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 (2019) viser i detalj hvilke tiltak som er prioritert på den enkelte riksvegrute i planperioden 2010-2013, samt hvilke år det er forventet bevilgninger. Utgangspunktet for disse prioriteringer er antall alvorlige personskadeulykker som har skjedd på strekningene. Det er i handlingsprogrammet lagt vekt på å gjennomføre tiltak som gir en god effekt for de midlene som blir stilt til rådighet. Det er utover dette ikke utarbeidet noen ”versting”-liste siden dette er et vanskelig begrep å definere. Handlingsprogrammet kan lastes ned fra:

www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Aktuelt/NTP/Handlingsprogram+2010-2013.

Transportetatene er nå i gang med det forberedende arbeidet til NTP 2014-2023. Sentralt i dette arbeidet står utarbeidelse av rutevise utredninger for riksvegnettet, der det blant annet vil bli sett nærmere på behovet for trafikksikkerhetstiltak fra og med 2014.

Forvaltningsreformen ble gjennomført 1. januar 2010. Innenfor vegsektoren innebærer reformen blant annet at 17 120 km veg har blitt omklassifisert fra riksveg til fylkesveg (i Oslo kommunal veg). Når det gjelder tiltak på ulykkesutsatte strekninger på fylkesvegnettet er dette et fylkeskommunalt ansvar. Den nasjonale nullvisjonen står ved lag, og skal selvsagt også være gjeldende for det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet.