Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Hvilke 5-6 steder/strekninger i hvert enkelt fylke blir i dag betraktet som de mest utsatte rasområder relatert til riks- og fylkesveier i Norge, er det strekninger som er utelatt i NTP, hvilke kostnader har vært enkelt prosjekt og når er utbedring påtenkt igangsatt eller planlagt gjennomført?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen utarbeidet regionvise rassikringsplaner i 2006, i første omgang som grunnlag for prioritering av tiltak i perioden 2010-2013. Planene er ikke utarbeidet med sikte på å framskaffe en oversikt over samlet behov for rassikringstiltak i de ulike fylker. For mange tiltak er dessuten kostnadsanslagene svært usikre, evt. ikke utarbeidet. Som grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 pågår det en oppdatering av de regionale rassikringsplanene, inkl. kvalitetssikring av kostnadstallene. I tillegg skal prioriteringsmodellen for tiltakene revideres.

Prioriteringen av midler til rassikringstiltak på riksvegnettet i perioden 2010-2013 er basert på rutevise vurderinger. Den detaljerte prioriteringen av prosjekter og tiltak framgår av Statens vegvesens handlingsprogram for perioden. For 2010 er prioriteringene i tråd med handlingsprogrammet. Foreslåtte prioriteringer for 2011 framgår av Prop. 1 S (2010-2011) og er i all hovedsak i tråd med handlingsprogrammet. Unntaket er prosjektet E16 Fønhus - Bagn i Oppland (korridor 5), der prioritering av statlige midler er utsatt i påvente av endelig avklaring av om det er lokalpolitisk tilslutning til den forutsatte delfinansieringen av prosjektet med bompenger.

Fordelingen av statlige midler til rassikringstiltak på fylkesvegnettet i perioden 2010-2013 framgår av fastsatt handlingsplan for tilskudd til rassikringstiltak på fylkesvegenettet for perioden. Her er fylkeskommunenes prosjektprioriteringer lagt til grunn. Fylkeskommunene har dessuten anledning til å foreta omprioriteringer innenfor tildelte statlige rammer. Tildelingen i 2010 og foreslått tildeling til de enkelte fylker i 2011 er i tråd med dette tilskuddsprogrammet.