Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:4 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 11.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Næringsminister Trond Giske uttalte til DN 10.05.10 at det ikke gir noen mening å støtte storstilt utbygging av fornybar energi i Norge på grunn av vår høye andel fornybar energi. Lignende signal har også kommet fra utenriksministeren. Statkraft, hvor Giske er generalforsamling, har ikke fått tildelt nødvendig egenkapital for å gjennomføre prosjekter innen fornybar energi. Signalene til kraftbransjen er urovekkende.
Hva vil statsråden gjøre for at regjeringens signaler om satsing på fornybar energi blir troverdig?

Begrunnelse

Regjeringen har på den ene siden store uttalte visjoner om satsing på fornybar energi. På den annen side tyder mye på at regjeringen ikke vil forplikte seg til sine visjoner gjennom kapitaltilførsel til statens selskaper i kraftbransjen, ei heller gjennom offensive forpliktelser i EUs fornybardirektiv. Etter at mange aktører i kraftbransjen føler seg lurt til å investere uten at lovede rammebetingelser kommer på plass, så er signalene fra regjeringen med på å styrke usikkerheten.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen fører en aktiv politikk for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Dette er et langsiktig arbeid der Enova og Energifondet er de viktigste verktøy for å gjennomføre og finansiere tiltak. Stabil finansiering, gjennom avkastning fra Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering og påslaget på nettariffen (1 øre/kWh), er avgjørende faktorer for at satsingen skal være effektiv og gi ønskede resultater på sikt. De samlede bevilgninger og overføringer til Energifondet anslås å utgjøre 1,85 mrd. kroner for 2011.

Enova har vært i drift i ni år og de disponerer i dag tre ganger så mye midler som i de første årene. Enova har et bredt sett av virkemidler rettet inn mot de viktigste barrierene for blant annet energieffektivisering i bygg og industri, og utbygging av miljøvennlige varmeløsninger. Satsingen på energiomlegging gjennom Enova SF videreføres i budsjettet for 2011.

Mange andre virkemidler er også med på å bygge opp under en omlegging til mer miljøvennlig produksjon og bruk av energi. Omsettbare kvoter for CO2 og avgiftene på svovelutslipp og NOX er viktige. Det er også innført en rekke standarder og merkeordninger for bygninger og energibrukende utstyr.