Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:7 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 07.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Ved å søke på "pressestipend" på regjeringen.no, får man i all hovedsak opp treff som omfatter MD og UD, noe som kan tyde på ulik utbredelse i bruk av pressestipend mellom departementene.
Kan statsråden gjøre rede for hvor mange pressestipend MD og UD har delt ut de siste årene; hvor mye dette utgjør i kroner, samt sammenligne denne bruken med statsrådens forgjengere, samt andre medlemmer i dagens regjering?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Utenriksdepartementets (UD) har siden høsten 2005 gitt 84 pressestipend på til sammen 1 446 000 kroner. De aller fleste av disse stipendene går til journalister som dekker saker i utviklingsland, og er hentet fra informasjonsmidler på bistandsbudsjettet. Siden januar 2008 har Miljøverndepartementet (MD) gitt 17 pressestipend på til sammen 251 500 kroner. Fordelt på cirka 80 utenlandsreiser som miljø- og utviklingsminister utenfor Europa i denne perioden, utgjør samlet stipendbeløp i gjennomsnitt 21 000 kroner per reise.

Stipendene skal bidra til å spre informasjon og skape debatt om utviklingssamarbeid, klima- og miljøspørsmål. Pressestipendene i UD er omtalt i statsbudsjettet (kapittel 160, post 01) og er ikke en ny ordning. Stipendene er en del av det ordinære informasjonsarbeidet i departementet. Det er full åpenhet om ordningen. Stipendene lyses ut og retningslinjene for ordningen er publisert på www.regjeringen.no. Siden tidlig på 1970-tallet har det blitt gitt reisestipend tilknyttet utviklingsarbeidet, fra alle regjeringer. Gjennom satsingen på informasjon om utviklingsspørsmål har både journalister, lærere og representanter for sivilt samfunn fått støtte til reiser til utviklingsland. Ordningen med pressestipend gjør det mulig for redaksjoner å skrive om miljø- og utviklingssaker i felt som de ellers ikke har råd til å dekke. Departementet tilstreber variasjon i tildeling når det gjelder ulike medier, publiseringskanaler og geografisk nedslagsfelt.