Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:8 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Hvor mange sykehjemsplasser er ferdigstilt i 2010, hva er prognosene for ferdigstilling ved utgangen av dette året, og hvor mange sykehjemsplasser er avhjemlet i 2010?

Begrunnelse

Regjeringen har en uttalt målsetning om å bygge 2500 nye sykehjemsplasser i året. Ettersom rammene for tilskudd til bygging av sykehjemsplasser ble redusert i revidert nasjonalbudsjett er det interessant å vite hvordan utbyggingstakten har vært i inneværende år.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har et mål om å sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få det. I den forbindelse vil Regjeringen, som en del av Omsorgsplan 2015, gi tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015. For 2011 er det foreslått å bevilge midler tilsvarende tilsagn om 2000 plasser. Fra tilskuddets oppstart i 2008 til og med 2011, er det samlet stilt til rådighet midler tilsvarende 8000 enheter. Målet om 12 000 plasser innen utgangen av 2015 tilsvarer i gjennomsnitt en tildeling på 1500 tilsagn per år.

Husbanken rapporterer at det siden tilskuddets oppstart til utgangen av august 2010, har kommet foreløpige søknader fra kommunene tilsvarende 8000 plasser. Husbanken har i samme tidsperiode gitt tilsagn om tilskudd til 3469 enheter. For å sikre at alle kommuner som har behov for å bygge heldøgns omsorgsplasser får mulighet til det, er det i Prop. 1 S for 2011 foreslått en endring i investeringsordningen slik at fylkesmennenes prioriteringer av hvilke kommuner som skal få tilskudd avvikles. Samtidig oppheves fordelingen av tilsagnsrammer på husbankregioner og fylker. Regjeringen vil følge utviklingen nøye og utvide rammene for tilskudd ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. Mangfoldet i brukergruppens alder og hjelpebehov tilsier et bredt spekter både av botilbud og hjelpetilbud, som er tilpasset den enkeltes behov. Denne vurderingen må hver enkelt kommune gjøre, det er de som er nærmest og som kjenner sine innbyggeres behov best.

Ferdigstillelse

For mange kommuner tar det lang tid å klargjøre et prosjekt for en konkret søknad i Husbanken, som også i mange tilfeller bistår kommunene med rådgivning i prosessen med å sikre at anlegget får en tilfredsstillende utforming og kvalitet. Dette er ofte store anlegg. Klargjøring av tomtearealer, reguleringsarbeider, beslutningsprosesser og anbudsrunder kan og bør derfor mange steder ta tid. Det innebærer at det kan gå flere år fra tilsagn er gitt til bygget står ferdig. Tilskuddsordningen i Husbanken ble etablert i 2008. Det er derfor først nå vi kan begynne å vente på ferdigstillelse av de prosjekter som først fikk tilsagn. Konkret er det for tidlig å si hvor mange som er ferdigstilt ved utgangen av 2010. Det vil framkomme av Husbankens årsstatistikk for 2010. Fra 2008 til 1. halvår 2010 er det imidlertid ifølge foreløpige tall fra Husbanken 50 kommuner som har fått utbetalt tilskudd til 785 ferdigstilte heldøgns omsorgsplasser (428 sykehjemsplasser og 357 omsorgsboliger).

"Avhjemling"

Det føres i dag ikke statistikk over alders- og sykehjemsplasser som blir omgjort til heldøgns omsorgsboliger eller omsorgsboliger som blir omgjort til institusjonsplasser. Statistisk Sentralbyrå gir imidlertid statistikk på antall plasser og antall beboere i sykehjem og boliger til pleie- og omsorgsformål hvert år, og har registrert at tallet på sykehjemsplasser ikke har økt i 2009. Omgjøring eller nedlegging av gamle institusjonsplasser som erstattes med alternative heldøgnstilbud kan være en av flere årsaker til dette.

Når det gjelder forholdet mellom sykehjem og omsorgsboliger, vil jeg ellers understreke at det først og fremst må være brukerens behov som må legges til grunn for hvordan kommunene organiserer tjenestetilbudet. Utbyggingen av omsorgsboliger og hjemmetjenester må ses i lys av at ¼ av omsorgstjenestens brukere nå er under 67 år, og at denne brukergruppen er fordoblet de siste 10 årene. Videre er det flere blant de nye eldregenerasjoners brukere som ønsker alternativer til institusjon ved langvarig opphold. Målsettingen er at kommunene til enhver tid skal finne den gode balansen mellom sykehjem, hjemmetjenester og omsorgsboliger. Departementet har derfor gjennom blant annet investeringstilskuddet søkt å sikre at utbyggingen av omsorgstjenestene skjer ut fra brukernes behov.