Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:10 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 11.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at personer uten lovlig opphold i Norge ikke får urettmessig tilgang til norske fellesgoder, som for eksempel ytelser fra NAV?

Begrunnelse

Det vises til Dagsavisen 30.09.2010 hvor det fremgår at Politiets utlendingsenhet (PU) har mistanker om at NAV utbetaler penger til illegale innvandrere. "Mye tyder på at det er behov for bedre varslingsrutiner til NAV om personer som ikke lenger har lovlig opphold i Norge", uttaler avdelingsdirektør Ole Johan Heir i PU til Dagsavisen.
I en pressemelding fra NAV datert 30.09.2010 redegjør etaten for sin rolle i forhold til å tildele ytelser til personer som søker om asyl i Norge. Det gis uttrykk for at dersom søknad om opphold avslås, så skal ytelser som dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og enkelt andre ytelser bortfalle. Men for at det skal skje må NAV varsles, opplyser NAV.
NRK viderebrakte 10.09.2010 et oppslag om en person uten lovlig opphold i landet som hadde klart å ta en universitetsutdannelse i Norge. Vedkommende hadde klart dette ved å oppgi et midlertidig fødselsnummer og ble dermed immatrikulert.
For å ha rett på norske velferdsgoder må utenlandske borgere i Norge må man kunne identifisere seg ved hjelp av fødselsnummer, blant annet i forhold il AV og andre offentlige etater.
Det synes som om statlige etater som NAV og universitets- og høgskolesektoren ikke på en tilfredsstillende måte opplyses om at personers oppholdsstatus kan endres og dette kan medføre at man ikke har rett til forskjellige ytelser eller til å ta en skattebetalerfinansiert utdannelse.
Det er av vesentlig betydning for borgerne å kunne være forsikret om at skattebetalerfinansierte velferdsgoder og ytelser tildeles de som har krav på disse og det synes som svært urimelig at personer uten lovlig opphold skal ha rett på ytelser og som gir mulighet til å finansiere slikt opphold.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det grunnleggende utgangspunktet er at utlendinger uten lovlig opphold i Norge plikter å forlate landet. For å sikre raske returer (både frivillige og tvangsmessige) foreslår regjeringen i budsjettet for 2011 å styrke arbeidet med retur av personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse med drøyt 145 millioner kroner. Regjeringen har dessuten intensivert arbeidet med å få på plass gode returavtaler, og i sommer sendte vi på høring et forslag om utvidet adgang til frihetsberøvelse bl.a. av utlendinger som er i en utsendelsesprosess og hvor det foreligger unndragelsesfare.

Det er likevel slik at noen utlendinger oppholder seg i Norge ulovlig. UDI arbeider p.t. med et IKT-program for full elektronisk saksbehandling. Et viktig element i dette arbeidet er å etablere elektronisk kommunikasjon mellom utlendingsforvaltningen og deres samarbeidspartnere, som for eksempel NAV. Elektronisk kommunikasjon vil lette informasjonsutvekslingen og gjøre det enklere for andre etater å få svar på om en utlending har lovlig opphold i Norge eller ikke. Bedre og raskere informasjonsutveksling offentlige etater imellom vil bl.a. bidra til å gjøre misbruk av fellesgoder vanskeligere. Det er selvsagt en forutsetning at det foreligger tilstrekkelig hjemmel i lovverket for slik informasjonsutveksling, og Justisdepartementet utreder for tiden om det er behov for regelverksendringer.

Der det er krav om lovlig opphold for å motta et gode (tillatelse/utbetaling/annet), forutsetter jeg imidlertid at vedkommende etat som behandler saken forsikrer seg om at alle vilkårene er oppfylt før ev. positivt vedtak treffes.