Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:12 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 12.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Fristbruddsplasser er blitt fordelt gjennom anbudskonkurranser. Blå Kors Eina fikk tildelt tre fristbruddsplasser i en anbudskonkurranse med NAV pasientformidling, men siste fristbruddspasient ble utskrevet 14. desember 2009. Andre virksomheter på Østlandet får heller ingen fristbruddspasienter lenger, på tross av at pasienter med fristbrudd står i kø for behandling.
Er praksis endret når det gjelder formidling av fristbruddspasienter til institusjoner som har avtale om dette?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten Dåvøy er også jeg svært opptatt av at alle pasientgrupper - også rusmiddelavhengige - får sine pasientrettigheter innfridd. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten har pasientrettigheter hjemlet i pasientrettighetsloven. Med hensyn til fristbrudd er det klare regler for hvordan pasienten kan gå frem og fristbrudd er ikke akseptabelt.

Ettersom det i den senere tid har vært mye oppmerksomhet rundt fristbrudd, sendte jeg i september i år brev til de regionale helseforetakene for å klargjøre hvilke plikter helseforetakene har i situasjoner hvor det er nærliggende at fristbrudd kan oppstå. De regionale helseforetakenes ansvar for å yte forsvarlig helsehjelp innebærer i praksis at foretaket må planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere sin virksomhet slik at pasienter tilbys helsehjelp innen fastsatt frist slik at fristbrudd unngås.

Spesialisthelsetjenesten har videre plikt til å gi tilstrekkelig informasjon som pasientene trenger for å ivareta sine pasientrettigheter, og informasjonens form og innhold skal gis i forhold til pasientenes forutsetninger. Det er dessuten grunn til å nevne at den registrering som foretas og den informasjon som gis i forbindelse med fristbrudd ikke har vært god nok. Jeg forutsetter derfor at de regionale helseforetakene følger opp i tråd med det som jeg har referert til fra mitt brev til de regionale helseforetakene ovenfor.

Så er systemet slik at dersom den rusmiddelavhengige ikke har fått hjelp innen fastsatt frist kan man henvende seg til HELFO pasientformidling. Ved henvendelse fra pasient tar HELFOs pasientformidling umiddelbart kontakt med sykehuset/ behandlingsinstitusjon som har brutt fristen. Disse får et døgns frist til å finne ny behandlingsdato for pasienten innen 14 dager. I mange tilfeller finner sykehusene/ institusjonene likevel en ledig behandlingsplass. Dersom så ikke skjer, vil HELFO pasientformidling henvende seg til de sykehusene og behandlingsinstitusjonene de har inngått rammeavtaler med og bestille behandling til pasienten. Regningen sendes til sykehuset som har brutt fristen.

Jeg kan videre opplyse om at HELFO pasientformidling har inngått rammeavtaler med

i alt 21 behandlingsinstitusjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Når en institusjon har inngått en rammeavtale med HELFO pasientformidling, ligger det i en rammeavtales natur at det ikke er avtalt noe bestemt antall, men en mulighet til å bestille inntil det antall plasser avtalen tilsier.

I rammeavtaleteksten står følgende: "Nivå og avrop på tjenestene vil basere seg på kunden sitt behov. Kunden er ikke forpliktet til å anskaffe et definert volum av helsetjenester omfattet av denne avtalen".

Etter de tilbakemeldinger jeg har fått fra HELFO pasientformidling er praksis ikke endret når det gjelder formidling av fristbruddpasienter til institusjoner som har rammeavtale med HELFO pasientformidling. Ved bestilling tas det utgangspunkt i rammeavtalene som er inngått med hver enkelt institusjon. Det er opp til hver enkelt pasient om de ønsker å kontakte HELFO pasientformidling og benytte seg av HELFOs tjenester når de opplever at sykehuset/institusjonen bryter behandlingsfristen. Pasientene som tar kontakt med HELFO pasientformidling, kan imidlertid ikke fritt velge behandlingsinstitusjon.