Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:13 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 12.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Norge er ferjenettet en viktig del av infrastrukturnettet vårt. Vi ber om en oversikt over alle ferjesambandene i Norge fordelt på fylke, type samband (riks/fylke), samt hva billettprisen er på de forskjellige sambandene. I tillegg ber vi om en oversikt over fylkenes/statens tilskudd og samlede kostnader for de enkelte sambandene.
Dersom dette ikke finnes, vil statsråden sørge for at en slik oversikt utarbeides?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vedlagt følger en oversikt over alle ferjesambandene i Norge fordelt på fylke og type samband (vedlegg 1). Oversikten er delt i tre hovedkategorier av samband; riksvegferjesamband, nye fylkesvegsamband som ble omklassifisert i forbindelse med forvaltningsreformen og gamle fylkesvegsamband der fylkeskommunene var ansvarlig tilskuddsmyndighet også før forvaltningsreformen.

Billettpris i oversikten bygger på riksregulativet for ferjetakster (vedlegg 2). Ved å sammenstille sambandenes lengde (takstsone) med takstregulativet, vil en kunne lese takstnivået for det enkelte ferjesamband. Det er da følgelig sett bort fra eventuelle lokale takstavvik eller bompengepåslag.

Riksvegsamband

Riksvegferjesambandene er i oversikten oppført med lengde i antall meter per samband. Lengden på et samband bestemmer hvilken takstsone det tilhører. Eksempelvis vil samband under1000 meter tilhøre sone 1, samband mellom 1000 og 1999 meter tilhører sone 2 osv.

En del av de sambandene som i dag drives på anbud er lyst ut i pakker sammen med andre samband. Det kan være sammen med andre riksvegferjesamband eller det kan være sammen med nye fylkesvegsamband. Dette medfører at tilgjengelige tilskuddstall for disse kontraktene foreligger som et samlebeløp for sambandspakkene. Det er i oversikten presisert at både tilskuddstall og inntektstall for disse sambandene følgelig ikke kan tilskrives kun det ene sambandet, men omfatter alle samband innen anbudskontrakten.

Riksvegferjesambandet Moss-Horten følger ikke riksregulativet for ferjetakster og mottar heller ikke driftstilskudd.

Nye fylkesvegsamband

De nye fylkesvegsambandene er i oversikten oppført med lengde i antall meter per samband. Jeg vil presisere at for disse sambandene er det i dag fylkeskommunene som er ansvarlig takstmyndighet og at disse følgelig ikke er pålagt å følge riksregulativet for ferjetakster. Å sammenstille disse sambandene med takstregulativet vil dermed kunne være i uoverensstemmelse med det faktiske takstnivået i 2010 for enkeltsamband. På samme måte er det den enkelte fylkeskommune som i dag besitter informasjon knyttet til tilskuddsnivå og de totale inntekter i fylkesvegsambandene. Vedlagte oversikt inneholder derfor opplysninger om det totale tilskuddet til ferjedrift som ble overført fra riksvegferjedriften til fylkesvegferjedriften som følge av forvaltningsreformen 1.1. 2010.

Gamle fylkesvegsamband

For fylkesvegsamband der fylkeskommunene var ansvarlig tilskuddsmyndighet også før forvaltningsreformen, har Samferdselsdepartementet ikke tilgjengelig opplysninger knyttet til lengde, tilskuddsnivå eller trafikkinntekter.

Jeg har per i dag i styringssammenheng ikke hatt behov for å få utarbeidet en mer detaljert oversikt enn de opplysninger som her presenteres.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/vedlegg-dok15-201011-13