Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:15 (2010-2011)
Innlevert: 02.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 12.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Lier statlige ventemottak skal legges ned. De ansatte er sagt opp fra den 15. desember d.å. Arbeidet med asylsøkere som har fått avslag på sin søknad om opphold i Norge og skal sendes ut er naturlig nok krevende og kan innebære utfordringer for sikkerheten og helsen til de ansatte. Sykefraværet ved mottaket er høyt og det har vært klager på andre forhold ved mottaket.
Mener statsråden at de ansatte ved Lier ventemottak har fått den oppfølging og de rettigheter de har krav på?

Begrunnelse

Det har vært mange negative oppslag i mediene om Lier ventemottak. Senest i juli i år brente 2 av brakkene ved mottaket ned til grunnen etter at beboerne hadde gjort opprør. Lensmannen i Lier mener iflg. NRKs nettsider at brannen var påsatt. Ifølge den informasjon undertegnede har mottatt har forholdene ved Lier ventemottak vært vanskelig for mange av de ansatte - noe som kan være forståelig ut fra arbeidets karakter. Det skal ha vært rettet henvendelser til både Arbeidstilsyn og UDI og arbeidsgiver, Link AS, tidligere i år uten at dette har ført til bedre forhold. Det hevdes også at varsling ikke er blitt sett på med blide øyne. Når arbeidsplassen nå legges ned føler noen av arbeidstakerne frykt for at de, på grunn av bl.a. helseplager de har pådratt seg i Lier, befinner seg i en vanskelig situasjon i forhold til videre muligheter i arbeidsmarkedet. Det ser nå ut til at driften ved mottaket opphører 1. oktober. Jeg regner med at departementet og UDI vil bidra til å sikre at arbeidstakerne får lønn frem til 15. desember slik at oppsigelsestiden blir overholdt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Arbeidsministeren har oversendt spørsmålet til meg som ansvarlig for asyl- og innvandringspolitikken. Justisdepartementet har delegert ansvaret for å sørge for tilstrekkelig antall mottaksplasser og til å inngå avtaler om drift av mottak til Utlendingsdirektoratet (UDI). UDI kjøper en tjeneste av en driftsoperatør, og det forutsettes at driftsoperatør følger norsk lov, bl.a. ved å ivareta egne ansatte i henhold til lovverk og krav som følger av kontrakten mellom direktoratet og driftsoperatør. Ved kontraktinngåelsen påtar driftsoperatør seg oppdraget med å drive et mottak og til å utøve ansvaret innenfor rammene av lov, UDIs styringsdokumenter og kontrakt. Driftsoperatører forplikter seg bl.a. til ikke å ha lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn det som følger av gjeldende og landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Driftsoperatørenes kontraktsforpliktelser følges opp ved at direktoratet gjennomfører jevnlige tilsyn med mottakene.

Driftsoperatør for Lier ventemottak har vært Link AS, og de ansatte ved ventemottaket er ansatt av Link AS.

Utlendingsdirektoratet (UDI) mottok vinteren 2010 en melding fra Arbeidstilsynet vedrørende interne uenigheter i forholdet mellom driftsoperatør og ansatte ved Lier ventemottak. Tilbakemeldingene hadde sitt utgangspunkt i ulike oppfatninger med hensyn til lønn og personell. Jeg er informert av UDI at de har sagt klart ifra til Link AS at forholdene som Arbeidstilsynet peker på i sin rapport ikke er akseptable. Rapporten fra Arbeidstilsynet ville normalt vært et tema i tilsynet med Lier ventemottak, men pga brannen på Lier ventemottak ble det ikke gjennomført tilsyn med Lier i 2010.

Selv om det er arbeidsgivers ansvar å sørge for gode arbeidsforhold på sin arbeidsplass, er det viktig at UDI som oppdragsgiver er med på å tilrettelegge for gode rammevilkår for mottaksansatte generelt. UDI har derfor vært i dialog med representanter for driftsoperatør ved Lier ventemottak og de ansatte for å fremskaffe kunnskap og oversikt over situasjonen. UDI minnet driftsoperatør om viktigheten av å overholde ansattes rettigheter.

I likhet med UDI er jeg opptatt av at arbeidssituasjon og rammevilkårene i mottak oppleves som god. Da situasjonen ved Lier ventemottak tilspisset seg i sommer, var direktoratets hovedfokus de ansattes sikkerhet og arbeidshverdag i den belastende perioden. Det er viktig for direktoratet å bruke erfaringene som er gjort til ytterligere å utvikle rammene for sine driftsoperatører og de mottaksansatte.