Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:18 (2010-2011)
Innlevert: 04.10.2010
Sendt: 05.10.2010
Besvart: 11.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I Fremover 29.09 kan man lese at allerede utbetalte tilskudd fra Enova til vindkraftanlegget på Nygårdsfjellet kan måtte tilbakebetales da midlene er utbetalt uten at det forelå godkjenning fra ESA. For nevnte anlegg er det snakk om 200 millioner. Anleggsarbeidene har for lengst startet.
Hvordan vil statsråden forholde seg til et eventuelt krav om tilbakebetaling av midlene, og hvis prosjektet ikke kan fullføres som en konsekvens, hvem vil få det økonomiske ansvaret for å tilbakeføre området til opprinnelig stand?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statsstøtte fra Enova ble godkjent av ESA 3. mai 2006. Dette vedtaket gjelder ut 2010. Godkjennelsen er hjemlet i miljøstøtteregelverket som var gjeldende fra 2001 og frem til sommeren 2008.

16. juni 2008 vedtok ESA nye retningslinjer for miljøstøtte, som en følge av at Kommisjonen hadde utarbeidet nye regler. Hovedreglene for støtte er videreført fra de gamle retningslinjene. De nye retningslinjene inneholder tilleggskrav som også er gjort gjeldene for eksisterende, godkjente ordninger under det gamle regelverket. Blant annet sier det nye regelverket at prosjekter over en viss størrelse skal notifiseres individuelt og godkjennes av ESA. Enova er ansvarlig for at dette gjennomføres.

Norske myndigheter har hatt en lang dialog med ESA om notifikasjon av enkeltsaker og ESA har bekreftet overfor departementet at gjeldende vedtak av 2006 fortsatt er gjeldende, også etter at de nye miljøretningslinjene trådde i kraft.

Saken er nå til behandling i ESA og vi er nødt til å avvente deres konklusjon, men jeg er trygg på at ESA vil fatte vedtak som ikke gir vesentlige negative konsekvenser for prosjektet.